Equip directiu

Les Direccions i Àrees funcionals lideren les activitats transversals de l'Hospital, asseguren la coordinació entre els diferents Instituts, Centres i Àrees i promouen els processos, les eines i els recursos necessaris per a una millor atenció al pacient i desenvolupament dels professionals. Els directius responsables són:

Cita de