Recerca

Descriuen el paper de les cèl•lules del fetge en l’eliminació del virus de l’hepatitis C després d’un trasplantament

L’estudi mostra com la vida mitjana del virus es redueix de forma dràstica, tant en pacients trasplantats com en cultius cel·lulars.

L'equip d'investigadors del grup IDIBAPS Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques, dirigit per Xavier Forns.

Investigadors del grup Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques de l’IDIBAPS i  del CIBEREHD, en col·laboració amb el Laboratori de Biologia i Biofísica Teòrica de Los Álamos i la Universitat de Loyola (EUA), han descobert que el fetge, i en concret els hepatòcits, juguen un paper clau en l’eliminació del virus de l’hepatitis C (VHC) present a la sang després d’un trasplantament. L’estudi, publicat a la revista eLife, analitza la cinètica d’infecció, és a dir els canvis en la concentració del virus, des de l’inici de l’operació, fins a la restauració del flux sanguini a l’òrgan implantat.

L’anàlisi detallada de les concentracions de l’ARN del VHC durant les diferents fases constata que durant l’absència de fetge, o fase anhepàtica, els canvis són mínims. En canvi, immediatament després de la col·locació de l’empelt es produeix una reducció de l’ARN del VHC, que té lloc en dues etapes. La primera és molt intensa i curta, ja que només dura 14 minuts, i es relacionaria amb la unió massiva del virus amb els seus receptors d’entrada als hepatòcits. La segona fase de baixada s’explicaria per l’entrada progressiva dels virions als hepatòcits fins a arribar a l’estabilitat. És a dir, quan el nou fetge comenci a produir virions.

Els autors també varen comprovar si aquestes troballes es reproduïen in vitro. A tal efecte, varen estudiar la cinètica d’eliminació del virus en cultiu en absència o presència de cèl·lules de càncer de fetge infectades crònicament amb VHC, però tractades amb fàrmacs antivírics per evitar que la síntesi i secreció de nous virions interferís en les mesures de la cinètica. Segons els resultats, als cultius amb cèl·lules d’hepatoma infectades la vida mitjana del virus es reduïa de forma dràstica, en comparació amb on no hi havia cèl·lules. Pels investigadors, això evidencia que les cèl·lules del fetge juguen un paper important en l’eliminació del patogen.

Encara que actualment l’hepatitis C és una malaltia que es pot curar fàcilment amb antivirals d’acció directa, aquest treball pot facilitar l’estudi de la infecció hepàtica per altres virus, que causin hepatitis o bé altres afeccions del fetge, per tal de desenvolupar nous tractaments. “De fet, aquest model, en una fase més inicial, ja es va utilitzar per dissenyar l’esquema terapèutic de pacients receptors d’un trasplantament de fetge quan van aparèixer els primers antiviral orals”, comenta Xavier Forns, cap del grup de l’IDIBAPS i el CIBEREHD. Forns firma l’article junt amb els membres del seu equip, Miquel Navasa, co-primer autor, Gonzalo Crespo i Sofía Pérez del Pulgar.

Cinètica d'aclariment de l'ARN del virus de l'hepatitis C (VHC) in vitro. L'aclariment de l'ARN del VHC del medi de cultiu es va monitoritzar mitjançant mostreig freqüent als punts de temps indicats. (A) Disminució de l'ARN del VHC en absència de cèl·lules. (B) Disminució de l'ARN del VHC en presència de cèl·lules infectades en què s'inhibeix la secreció de novo del VHC amb naringenina (NG, inhibidor de la secreció del VHC) o amb daclatasvir (inhibidor de la replicació del VHC). El temps de vida mitjana (t½) del VHC es va calcular mitjançant regressió lineal (línies discontínues).

Article de referència

Louis Shekhtman, Miquel Navasa, Natasha Sansone, Gonzalo Crespo, Gitanjali Subramanya, Tje Lin Chung, E Fabian Cardozo-Ojeda, Sofía Pérez-del-Pulgar, Alan S Perelson, Scott J Cotler, Xavier Forns, Susan L Uprichard, Harel Dahari. Modeling hepatitis C virus kinetics during liver transplantation reveals the role of the liver in virus clearance. eLife 2021;10:e65297 DOI: 10.7554/eLife.65297