Recerca

El biobanc de l’IDIBAPS-Hospital Clínic renova la certificació ISO 9001:2015

La ISO 9001 Requisits d'un Sistema de Gestió de Qualitat, és la norma de qualitat reconeguda a nivell nacional i internacional que es fonamenta en la millora contínua dels processos i que permet demostrar el compromís d'una organització amb la qualitat de servei i la satisfacció del client.

L'equip del biobanc de l'IDIBAPS

El biobanc de l'IDIBAPS-Hospital Clínic està certificat per la norma ISO 9001 des del 2013. Anualment es realitza l'auditoria per una entitat externa per garantir el compliment dels estàndards de qualitat així com els propis del biobanc, i cada tres anys es renova la certificació. L’any 2019 es va dur a terme aquesta renovació de la certificació i enguany s’ha superat la primera auditoria de seguiment. 

Renovar la certificació implica, en termes generals, el manteniment i millora contínua de tots els processos establerts en el biobanc a través de l’anàlisi del context, la determinació dels objectius, l’establiment d’accions per afrontar riscos i oportunitats i la planificació de canvis. L’abast  comprèn la gestió de mostres biològiques (donació, recepció, processament, emmagatzematge i cessió) i la plataforma de serveis tècnics (processament i custòdia de mostres biològiques humanes).

L'auditoria externa es va fer a finals d’octubre.

Sobre el biobanc
El biobanc de l'IDIBAPS-Hospital Clínic és una plataforma centralitzada que coordina la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques humanes per promoure la recerca biomèdica de qualitat. El catàleg de mostres disponibles, procedents de patologies molt diverses, està estructurat en tres grans bancs: Banc de Teixits Neurològics (BTN), Banc de Tumors i Col·lecció d’Anatomia Patològica (BTT) i Banc de Fluids Biològics (BFB). Addicionalment, aprofitant l'elevada especialització tècnica en el processament de mostres, el biobanc posa a l’abast dels investigadors multitud de serveis tècnics per processar mostres humanes i animals aportades pels diversos grups de recerca.