Drets i deures

El pacient, d’acord amb allò establert a l’article 15 del Reglament general de Protecció de dades (RGPD) i a l’article 13 de la Llei del Pacient, pot accedir a tota la seva història clínica menys a les anotacions subjectives i a la informació que perjudiqui la intimitat de tercers.

El pacient, d’acord amb allò establert a l’article 16 del Reglament general de Protecció de dades (RGPD), pot demanar que es rectifiquin les dades de la seva història clínica, sempre i quan aporti la documentació que acrediti el canvi, ja que les dades consignades a la història clínica gaudeixen de la presumpció de veracitat.

El pacient, d’acord amb allò establert a l’article 17 del Reglament general de Protecció de dades (RGPD), pot demanar que se suprimeixin les dades de la seva història clínica, sempre i quan hagi transcorregut el termini legal en què l’Hospital ha de conservar-les, que poden ser cinc o 15 anys en funció del tipus de document.

L’exercici dels drets en el marc del projecte de la Història Clínica Compartida de Catalunya té les especificitats següents:

  • Els pacients poden oposar-se a què les seves dades passin a formar part de la Història Clínica Compartida de Catalunya.

  • Els pacients poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió en relació a les dades que l’HCB aporta a la Història Clínica Compartida de Catalunya.

Gestió de pacients

Has de contactar amb Gestió de Pacients del Servei/Institut corresponent.

La sol·licitud de trasllat l’ha de realitzar l’hospital on està ingressat el pacient, que es posarà en contacte amb nosaltres.

Has de contactar amb Gestió de Pacients del Servei/Institut corresponent. Busca el teu Servei de referència.

Informació per a pacients

L’Hospital no pot facilitar dades relatives a un pacient sense la seva autorització, d’acord a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). L’Hospital només et podrà dir si està o no ingressat.

Per conèixer els horaris de visita pots demanar-los a:

Seu Villarroel:

Punt d'Informació de l'Hospital, situat al vestíbul del C / Villarroel o pots trucar al telèfon 93 227 54 00.

seu Maternitat

Punt de informació de l'entrada principal al C / Sabino de Arana s / n o trucar al telèfon 93 227 56 00.

Pots fer-ho de forma presencial al punt d’atenció de les consultes externes on t’has visitat o bé pots dirigir-te a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

Per conèixer els horaris pots venir al Punt d’Informació de l’Hospital, situat al vestíbul del carrer Villarroel o trucar al telèfon 93 227 54 00.

Pots dirirgir-te al punt de suport administratiu de l'edifici de Consultes Externes de la C / Rosselló, 161 o trucar al 93 227 54 00.

A la seu de Maternitat, es pot dirgir al punt d'informació de l'entrada principal o trucar al 93 227 56 00.

Has de contactar amb el Registre Civil corresponent.

Documentació clínica

Has de contactar amb Documentació Clínica i Arxiu per sol·licitar una còpia de la història clínica del teu naixement.  

Si es tracta d’obtenir còpia d’informes i/o resultats de proves editats amb anterioritat, pots dirigir-te al departament de Documentació Clínica i Arxiu (Enllaç).

Si necessites un nou informe actualitzat, has de tenir en compte que has d’haver-te visitat els darrers 12 mesos al Servei corresponent i hauràs de dirigir-te a la secretaria d’aquest Servei per obtenir-lo.

Pots sol·licitar que el teu informe d’assistència sigui realitzat en un dels dos idiomes oficials a Catalunya, català o castellà, però no n’hi ha cap obligació de traduir-lo a un altre idioma, encara que pots sol·licitar-ho a la secretaria del Servei corresponent.

Accessibilitat i coordinació Assistencial

Has de contactar amb l’Àrea d’Accessibilitat i Coordinació Assistencial.

Dependrà del teu domicili i de quin sigui el teu Centre d’Assistència Primària. Per saber-ho, pots contactar amb l’Àrea d’Accessibilitat i Coordinació Assistencial.

T’ho podran explicar a l’Àrea d’Accessibilitat i Coordinació Assistencial

Has de consultar-ho al teu Centre d’Atenció Primària (CAP).

Aquesta informació l’has de consultar amb la teva asseguradora, perquè els centres que tenen concertats sovint varien.

Les segones opinions venen regulades per un decret del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Només s'admeten les que se  sol·liciten des de la Regió Sanitària corresponent del CatSalut.

Has de contactar amb l'Àrea d'Accessibilitat i Coordinació Assistencial.

La prescripció de transport sanitari no urgent l’ha de realitzar el personal facultatiu. Si fa més d’un mes que no t’ha visitat cap especialista del Clínic, s’ha de consultar al CAP corresponent.

Has de contactar amb Servei d’Atenció al Viatger Internacional (SAVI), al telèfon 93 227 93 00 o a de la seva pàgina web.

Et recomanem demanar cita amb temps suficient, perquè en èpoques vacacionals és difícil aconseguir cita degut a l’increment de la demanda que hi ha.

Seguretat

Has de contactar amb Servei de Seguretat de l’Hospital.

L’Hospital Clínic no disposa de consigna per a objectes personals o equipatge.

Assajos clínic

Has d’adreçar-te a la Direcció de recerca de l’Hospital.

Donacions

Has de dirigir-te a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB).

Has de dirigir-te a

AREA DE MECENATGE

Edifici CEK

Rosselló 149-151, altell despatx 4

Telèfon. 93 227 54 00 (ext. 4390 i ext. 4335)