Protecció de Dades Personals (LOPD) 

La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) actualitza tot allò relacionat amb el tractament de dades personals, les garanties i la protecció dels drets fonamentals de les persones i, en especial, el seu honor i la intimitat personal i familiar. 

Reglament General de Protecció de Dades 

Com a persona interessada té el dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió. Així com limitar-ne el tractament, oposar-se i retirar-ne el consentiment per a finalitats específiques. 

La persona titular de les dades és l’única que pot exercir els drets i autoritzar una tercera persona a exercir aquest dret. 

Com es poden exercir els drets?

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació, presentant una sol·licitud en suport paper a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania a la Seu Villarroel o a la Seu Plató, o mitjançant correu electrònic a uaciutadania@clinic.cat o protecciodades@clinic.cat.