Drets i deures

La Carta de Drets i Deures de la ciutadania és un contracte social entre la ciutadania i el sistema sanitari respecte a la salut i l'atenció sanitària. Aquesta carta recull el que les persones esperen del sistema sanitari i de quina manera es comprometen amb el mateix com a individus actius.

Els principis sobre els que es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l'autonomia, la igualtat, l'accés a la informació i el coneixement en salut i el compromís cívic. Els més de 100 Drets i Deures recollits a la carta s'agrupen en els següents àmbits:

1. Equitat i no-discriminació de les persones

Tenim dret a ...

Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

I tenim el deure de ...

Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Tenim dret a ...

Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.

I tenim el deure de ...

Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

3. Accés al sistema sanitari

Tenim dret a ...

Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.

I tenim el deure de ...

Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

4. Intimitat i confidencialitat

Tenim dret a ...

Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

I tenim el deure de ...

Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

5. Autonomia i presa de decisions

Tenim dret a ...

Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.

I tenim el deure de ...

Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

Tenim dret a ...

Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.

I tenim el deure de ...

Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

7. Qualitat i seguretat del sistema

Tenim dret a ...

Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.

I tenim el deure de ...

Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

8. Constitució genètica de la persona

Tenim dret a ...

La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

9. Investigació i experimentació

Tenim dret a ...

Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

I tenim el deure de ...

Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

10. Participació

Tenim dret a ...

Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.

I tenim el deure de ...

Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.

Arxius descarregables

Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

PDF - 468 KB

Descarregar Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària, PDF 468 KB