Títol

PREVALENÇA I IMPACTE DE LA SÍNDROME DE CAMES INQUIETES EN PACIENTS PAL·LIATIUS ONCOLÒGICS

Objectiu

Introducció: La síndrome de cames inquietes(SCI), és un trastorn neurològic sensitiu-motor caracteritzat per la necessitat de moure les cames que s'associa a sensacions incòmodes en aquestes, aquests símptomes empitjoren en repòs, s'alleugen amb el moviment i empitjoren durant la nit. Té una prevalença elevada en la població general (entre 1,9 a 4,6%), generant gran morbiditat i reducció en la qualitat de vida. A pesar que el diagnòstic de la SCI és relativament senzill i està basat en criteris clínics, contínua sent una entitat infradiagnosticada i infratratada. Les cures pal·liatives (CP) tenen com a principal objectiu millorar la qualitat de vida, quant a SCI, hi ha poca informació sobre la seva freqüència i impacte pel que el nostre objectiu és estudiar-lo.

Objectiu: Determinar la prevalença i impacte en la qualitat de vida del SCI en CP.

Material i mètodes: Estudi prospectiu descriptiu de tipus transversal realitzat en pacients hospitalitzats com de consultes externes de CP oncològics que no tinguin alteracions cognitives que impedeixin emplenar qüestionaris i donar el seu consentiment a participar. Es recolliran dades sociodemogràfiques de la història clínica electrònica i posteriorment se sol·licitarà que emplenin dos qüestionaris autoadministrats, ‘’qüestionari de síndrome de cames inquietes pel clínic, visió espanyola 1.0’’ per al diagnòstic i ‘'Qüestionari Restless Leg Sydrome Study Grup Ràting Scale for Severity of Restless Leg Syndrom’’ traduït en castellà per a determinar la seva severitat.

Resultats esperats: Determinar la prevalença i severitat del SCI en pacients pal·liatius oncològics.

Anàlisi a realitzar: Les proves estadístiques es consideraran estadísticament significatius amb una p> 0,05. Per a l'estudi de l'associació entre variables qualitatives s'utilitzaran proves de χ-quadrat i prova exacta de Fisher, per a variables quantitatives, t de comparació de mitjanes.