L'Hospital Clínic de Barcelona participa en les següents XUEC:

 • Malalties Minoritàries Renals:
  •  Nefropatia intersticial d’origen immune
  •  Microangiopaties trombòtiques
 • Malalties Minoritàries Metabòliques Hereditàries:
  •  Aminoàcids i àcids orgànics (excloent-hi la fenilcetonúria)
  •  Fenilcetonúria (PKU)
  •  Piruvat, Krebs i mitocondrials
  •  Carbohidrats i beta-oxidació
  •  Malalties lisosòmiques
  •  Malalties peroxisòmiques
  •  Neuromoduladors, neurotransmissors, metalls i altres
 • Malalties Minoritàries Immunitaries:
  • Immunodeficiencies primàries
  • Malalties Autoinflamatories
  • Malalties Autoimmunes Sistèmiques.
 • Malalties genètiques amb epilèpsia
  • Epilèpsies estructurals 
  • Epilèpsies autoimmunitàries 
  • Malalties metabòliques amb epilèpsia 
  • Malalties infeccioses amb epilèpsia
  • Altres epilèpsies

Malalties Minoritàries Respiratòries:  

 • Malalties Pulmonars intersticials 
 • Bronquièctasis no associades a fibrosi quística
 • Hipertensió pulmonar minoritària
 • Deficiència d'alfa-1-antitripsina
 • Trastorns de la ventilació
 • Malformacions respiratòries

Malalties Minoritàries Endocrines:

 • Suprarenal
 • Tumors neuroendocrins
 • Trastorns genètics de l’homeòstasi de la glucosa i la insulina
 • Hipòfisi
 • Desenvolupament i maduració sexual
 • Tiroides