Introducció 

El Biomedicine international training research for excellent clinician-scientists (BITRECS) donarà suport a un investigador "clinical scientist" postdoctoral destacat perquè porti a terme un projecte de recerca de 36 mesos proporcionant-li formació professional d'alt nivell amb l'objectiu que esdevingui un futur líder en la seva àrea d'especialització. La primera edició va començar l'any 2017 i va rebre el finançament de la Comissió Europea i la Fundació “La Caixa”.

L'IDIBAPS és una fundació per a la recerca d'excel·lència dedicat a malalties amb alta prevalença, morbiditat i mortalitat a la societat. L'Hospital Clínic Barcelona, un hospital centenari de referència compromès amb l'assistència sanitària, la recerca i la docència, que inclou pràcticament totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, forma part de la fundació.  

El compromís comú adquirit per les dues institucions, líders en la promoció clinicocientífica, possibilita el llançament del Biomedicine International training research programme for excellent clinician-scientist (BITRECS), un programa de beques que compta amb el finançament de la Fundació "la Caixa", codi número LCF/PR/SP23/52950012.

L'estreta interacció de 100 grups de recerca clínica i de laboratori de l'IDIBAPS impulsa una recerca original, translacional i multidisciplinària orientada a resoldre qüestions biològiques i clíniques rellevants per a la salut humana. A més a més, l'Institut ha estat pioner en programes dedicats a promoure perfils de "clinical scientist".  

L'IDIBAPS aborda la recerca translacional d'avantguarda en cinc àrees principals centrades en:  

L'IDIBAPS ofereix oportunitats de formació i desenvolupament professional, així com accés a les seves instal·lacions més modernes. Els diferents departaments garanteixen que els investigadors de l'IDIBAPS tinguin accés a espais de treball moderns amb equips de recerca funcionals i suport integral en la gestió dels laboratoris. A més, l'IDIBAPS organitza activitats internes, seminaris, cursos i tallers que promouen el creixement i la interacció professional i personal.  

L'Institut ofereix unes condicions de treball i un entorn creatiu excel·lents, tal com acredita l'obtenció del Premi a l'Excel·lència en Recerca de Recursos Humans de la Comissió Europea. 

Calendari de la convocatòria de candidatures 

El calendari de presentació de sol·licituds per BITRECS és el següent:  

 • 15 de gener de 2024: obertura de la convocatòria de candidats. 

 • 10 de abril de 2024: tancament de la convocatòria de candidats. 

 • Maig-juny de 2024: decisió sobre la convocatòria de candidats. 

Termes i condicions de BITRECS

Objecte  

Es concedirà un contracte de recerca a un investigador "clinical scientist" postdoctoral. La concessió de la beca per al contracte estarà vinculada al desenvolupament d'un projecte translacional integrat. 

La durada del contracte de recerca serà de tres anys. 

Sol·licitants  

 • El candidat ha d'acreditar un doctorat o equivalent (4 anys d'experiència en recerca equivalent a temps complet) abans de la data límit de la convocatòria. Aquesta opció només està disponible per a candidats que tinguin formació clínica com a residents. 

 • En el moment de presentar la sol·licitud, el candidat ha d'haver completat la formació clínica com a resident en els últims 10 anys o tenir un mínim de tres anys d'experiència en activitat clínica. 

 • Ser l'autor principal (primer, últim o corresponent) d'un article original amb impacte en una àrea de recerca específica.  

 • Tenir coneixements d'anglès (nivell B2 com a mínim). 

Dotació  

El contracte tindrà una durada de tres anys. El candidat seleccionat desenvoluparà el contracte al centre convocant (IDIBAPS) i l'acabarà en les dates indicades a la resolució.  

El contracte de recerca de tres anys estarà dotat amb una quantitat aproximada de 55.000 euros per any. Inclourà una quantitat addicional per a conferències, cursos i viatges (6.000 euros) que també estarà coberta per la beca. 

La relació contractual del candidat seleccionat serà la d'empleat investigador de l'IDIBAPS. 

Sol·licitud  

La sol·licitud inclourà la documentació següent:  

 1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat pel sol·licitant.

 2. Carta de motivació indicant la raó per la qual presenta la sol·licitud (màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos), indicant el grup de l'IDIBAPS al qual desitjaria incorporar-se en funció del seu perfil i els seus interessos (vegeu annex Grups de l'IDIBAPS).

 3. Proposta de recerca.

 4. Dues cartes de referència.

 5. Títol universitari.

 6. Diploma de doctorat.

 7. Diploma de formació clínica com a resident o equivalent.

 8. Carta/es i/o certificat/s referents a les equivalències per al doctorat o la formació clínica com a resident.

 9. Autorització signada en referència a la llei de protecció de dades personals. Regulació europea (UE) 2016/679

Tota la documentació s'ha de trametre a l'adreça de correu electrònic bitrecs@recerca.clinic.cat abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds. 

Procediment d'avaluació  

El procés de selecció i l'assignació del contracte de recerca correspondran a un comitè avaluador d'experts de prestigi reconegut en l'àrea de la recerca clínica o translacional.  

El comitè actuarà seguint un procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits (OTM-R segons les sigles en anglès).  

L'avaluació dels candidats consta de dues fases: 

 • Fase 1. Fase no presencial per seleccionar el millor candidat elegible en termes d'excel·lència. 

  • CV del candidat: 60%.
  • Proposta de recerca: 40%.  

 • Fase 2. Entrevista personal i fase final de selecció per valorar el potencial de cada candidat com a futur líder europeu de recerca independent i destacat. 

Els avaluadors tindran en compte l'excel·lència del candidat pel que fa a resultats científics i a la proposta de recerca, com també la seva motivació i el compromís amb la iniciativa. 

Decisió  

La decisió sobre les candidatures presentades es publicarà com a molt tard el mes de juny de 2024.  

La convocatòria es podrà declarar deserta i la decisió del comitè avaluador serà inapel·lable.  

Una vegada resolta la convocatòria, es publicaran a la pàgina web de l'IDIBAPS el nom del beneficiari del contracte de recerca i la composició de la comissió avaluadora.  

No es mantindrà cap classe de correspondència o comunicació addicional amb els sol·licitants que no hagin estat seleccionats. No es divulgarà en cap cas informació sobre les sol·licituds rebudes i les deliberacions del comitè.  

Signatura  

L'execució del contracte s'iniciarà com a màxim tres mesos després de la signatura del compromís d'acceptació (en casos excepcionals es podria negociar en funció de la disponibilitat del candidat). 

Acceptació  

Els sol·licitants hauran de complir allò que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

La presentació a la convocatòria implica l'acceptació dels seus termes i condicions, així com la resolució d'aquesta. 

Documentació