Títol

Informes en temps real d'aïllats importants del torrent sanguini i mortalitat dels pacients

Objectiu

Revisarem 6.225 episodis de bacterièmia de pacients ingressats a l'hospital entre gener de 2013 i desembre de 2019. La mortalitat associada a bacterièmia es compararà entre períodes i els resultats dels cultius de sang es transmetrà en temps real a l’especialista de malalties infeccioses (en períodes de 8 hores, des de les 8 del matí fins les 8 de la tarda), i també en aquells períodes on la informació s’hagi d’ajornar al següent matí (períodes de 8 hores, de les 8 de la tarda a les 7:59 del matí). Com a resultat principal de l'estudi es realitzarà un anàlisi de regressió totalment ajustat per avaluar l’impacte de la disponibilitat d’informació utilitzant la mortalitat als 30 dies