Títol

Coneixements d'infermeria sobre els principis de l'autocura de la insuficiència cardíaca en atenció primària

Objectiu

La insuficiència cardíaca (IC) és la causa més freqüent de reingrés hospitalari. Un dels factors associats al reingrés, és la falta de coneixement dels pacients sobre la malaltia i reconeixement inadequat dels signes i símptomes de descompensació. Els professionals d'infermeria han de tenir un grau de coneixements suficients sobre IC. No hi ha moltes dades sobre el grau de coneixement de les infermeres en principis d'autocura en IC i s'han obtingut principalment en entorns hospitalaris. Pocs estudis avaluen aquests aspectes en l'atenció primària (AP).

L'estudi pretén investigar el grau de coneixement de les infermeres del Consorci d'Atenció Primària de Barcelona Esquerra (CAPSBE) sobre els principis d'autocura de la IC i les variables associades. Secundàriament, analitzem el grau de coneixements relacionat amb les característiques sociodemogràfiques, professionals i/o acadèmiques. Es tracta d'un estudi observacional, analític transversal en 3 CAP de Barcelona Població a estudi: infermeres i infermeres internes residents (IIR) d'AP que formen els 3 CAP.

Criteri d'inclusió: ser infermera o IIR de qualsevol dels tres CAP. Criteri d'exclusió: infermeres pediàtriques. Variable dependent: Puntuació obtinguda al qüestionari Nurses’ Knowledge of Heart Failure Education Principles (NKHFEP) Variables independents: edat, gènere, tipus de contracte, grau acadèmic, especialitat, formació prèvia en IC etc. Recollida d'informació mitjançant enquesta d'elaboració pròpia format en línia juntament amb el qüestionari NKHFEP Tractament estadístic amb Chi2 i T-Student. El qüestionari es difon mitjançant correu electrònic a tots els participants.