El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor forma part de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Clínic de Barcelona. És un servei clínic innovador, pioner en la recerca i referent d’excel·lència en Anestesiologia a nivell internacional.

Els principals objectius del Servei són els següents:

 • Garantir la realització de tots els procediments terapèutics i/o diagnòstics de caràcter quirúrgic, tant urgents com programats, i de totes les altres tècniques que necessitin la col·laboració de l’anestesiòleg per millorar el confort dels pacients i augmentar l’eficàcia del procediment. 

 • Controlar la recuperació postanestèsica de tots els pacients en els seus diversos graus de complexitat. 

 • Assegurar el tractament del dolor agut i crònic

 • Oferir sempre una atenció de qualitat i seguretat al pacient amb la màxima implicació dels professionals.

Desenvolupa la tasca assistencial en cinc grans àrees:

 •  Procediments quirúrgics. 

  • Dispositiu d'avaluació i optimització preoperatòria (Prehabilitació).

  • Cirurgia programada amb ingrés hospitalari: tota cirurgia que, per la seva complexitat o per la necessitat de cures postoperatòries, cal fer a l’hospital.

  • Cirurgia d'urgències

  • Cirurgia ambulatòria (sense ingrés hospitalari) i de curta estada

 • Procediments diagnòstics i terapèutics mínimament invasius

 • Assistència obstètrica (analgèsia i anestèsia per treball de part i/o cirurgia)

 • Cures Crítiques (atenció immediata al malalt crític i a Cures Intensives - UCI-Quirúrgica)

 • Tractament del Dolor (agut i crònic) que inclou la Clínica del Dolor

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor.

Coneix a tot l'equip

El Servei d'Anestèsia el formen 71 metges especialistes (distribuïts entre les set seccions referides i amb dedicació exclusiva) i 21 metges interns residents (MIR) que s'incorporen al servei definitivament al final del primer any de formació.

L'alta complexitat medicoquirúrgica de l'Hospital requereix de la superespecialització de les activitats i també determina  la necessitat que cada secció s'autogestioni per donar cobertura tant a les tasques assistencials específiques com a les relacionades amb la recerca i la docència.

Ricard Valero Cap de Servei Anestesiòleg

Dispositius assistencials

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei