Recerca - Servei d'Hematologia

El Servei d'Hematologia té una gran vocació investigadora, tant en el vessant clínic com en el translacional.

La recerca translacional es duu a terme a l'Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i a l'Institut Josep Carreras (compartida amb el Servei d'Oncologia Mèdica). El Servei té capacitat per a la realització d'assajos clínics en totes les fases (I-IV), cosa que permet als pacients participar en estudis nous per al tractament de la malaltia.

La recerca a l’IDIBAPS es vehicula mitjançant l'àrea d'Oncologia i hematologia i, en concret, als grups següents:

Aquesta recerca es realitza amb una relació molt estreta amb els grups de:

La recerca que té lloc a l'Institut de Recerca Josep Carreras (IJC), Campus Clínic, es realitza als grups de:

  • Biologia de Cèl·lules Progenitores i Immunoteràpia 

  • Trasplantament Hematopoètic.

Teràpia CART

Recentment, s'ha establert una col·laboració molt estreta amb la Secció d'Immunoteràpia, dins del Servei d'Immunologia, per al desenvolupament de la teràpia T-CAR (limfòcits T amb receptor antigènic quimèric). De manera transversal, molts dels investigadors del Servei estan adscrits als dos grups del Centre de Recerca Biomèdica en Càncer (CIBERONC), situats a l'IDIBAPS.

De manera transversal, les línies principals de recerca d'aquests grups són les següents:

  • Comprensió de la biologia dels tumors, així com mecanismes de progressió i resistència

  • Generació de nous models preclínics in vitro i in vivo

  • Anàlisi de l'eficàcia de nous fàrmacs, així com les diverses combinacions i les noves eines de teràpia cel·lular (limfòcits T-CAR)

Aquestes línies de recerca s'apliquen als grups següents:

  • Síndromes limfoproliferatives

  • Síndromes Mieloma múltiple i amiloïdosi

  • Síndromes mieloproliferatives

  • Leucèmias agudes

  • Trasplantament hematopoètic i immunoteràpia

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei