Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

El primer pas és analitzar els símptomes associats i obtenir tota la informació rellevant sobre els factors de risc: com l'hàbit tabàquic, ocupació laboral o antecedents familiars. Després de l'entrevista (anamnesi), el professional sol·licita les proves complementàries necessàries per a realitzar el diagnòstic i l'estadiatge de la malaltia. Una vegada diagnosticat, l'especialista avalua la millor estratègia de tractament que es discuteix en un comitè multidisciplinari format per especialistes en cirurgia toràcica, pneumologia, radiologia, anatomia patològica, oncologia mèdica i radioteràpia, biologia molecular i infermeria de pràctica avançada en càncer de pulmó.

El tumor pot visualitzar-se amb proves d'imatge que permeten veure la grandària i el grau d'extensió del tumor. L'especialista pot sol·licitar alguna de les següents proves que són indolores i tan sols requereixen l'administració prèvia de contrast o de marcador:

TAC o RMN

Escàner o tomografia computada (TC) de tòrax. Descriu amb summe detall tots els òrgans que estan al tòrax i a l'abdomen (pulmó, cor, grans vasos sanguinis, vies aèries, paret toràcica, pleura, ganglis, fetge i glàndules suprarenals).

Aparell de Ressonància Magnètica Nuclear o RMN

Tomografia amb emissió de positrons (PET-TC). És una tècnica que complementa la informació de la TC de tòrax. Avui dia es considera imprescindible per a avaluar el grau d'extensió de la malaltia. Consisteix en l'administració prèvia d'un marcador, que és captat amb major afinitat per les cèl·lules tumorals. Aquest rastreja tot el cos i descarta la presència d'un tumor en altres zones del cos, com els ossos o el cervell.

Tomografia amb emissió de positrons o PET

Ressonància magnètica nuclear (RMN) o tomografia computada (TC) cranial. Se sol·licita com a prova complementària davant el diagnòstic de càncer de pulmó per a descartar l’afectació del cervell per la malaltia.

Davant la sospita de càncer de pulmó cal realitzar una prova d'imatge (TC o PET-TC). Una vegada confirmada la sospita diagnòstica, ha de realitzar-se una biòpsia i obtenir una mostra de teixit del tumor. Amb aquesta, el patòleg o patòloga determinarà la morfologia de les cèl·lules i definirà el tipus de càncer de pulmó. La mostra de teixit és també necessària per a completar l'estudi genètic del tumor.

L'elecció de la tècnica per a realitzar la biòpsia depèn de la localització del tumor:

Persona a la qual se li practica una broncoscòpia

Fibrobroncoscòpia (FBS). Consisteix en la introducció pel nas o per la boca d'un endoscopi que permet veure una part de l'interior dels bronquis pulmonars i, si s'observa el tumor, prendre les biòpsies. Aquesta tècnica es realitza sota anestèsia local.

Persona estirada en una llitera a la qual un metge practica una punció pulmonar guiada per tomografia computeritzada

Punció pulmonar guiada per tomografia computada (PAAF-TC). Si amb la fibrobroncoscòpia no s'obté el diagnòstic, en alguns casos es pot fer una biòpsia del tumor amb una agulla fina a través del tòrax. Aquesta punció es realitza guiada per la TC sota anestèsia local.

Persona a la qual se li practica una endoscòpia en el pulmó guiada per ecografia

Fibrobroncoscòpia guiada per ecografia (EBUS) i/o endoscòpia esofàgica guiada per ecografia (EUS). Són tècniques molt noves que permeten prendre mostres dels ganglis pulmonars mitjançant punció. Ambdues es realitzen mitjançant un endoscopi que s'introdueix a través de la boca per a prendre les mostres des de l'interior dels bronquis (EBUS) o de l'esòfag (EUS). Aquestes tècniques es realitzen sota anestèsia general.

Tisores i bisturí

Intervenció quirúrgica. Només s'indica en casos en els quals no es pot obtenir un diagnòstic mitjançant les proves prèvies. Requereix un ingrés hospitalari i anestèsia general.

Els estadis del càncer de pulmó depenen principalment de:

  • La mida del tumor.
  • La profunditat amb la qual el tumor ha envaït el teixit proper, com la paret toràcica.
  • Si les cèl·lules canceroses de pulmó s'han disseminat als ganglis limfàtics o a altres parts del cos.

Els metges quantifiquen l'extensió d'un tumor mitjançant la classificació anomenada TNM. Aquesta classificació permet definir el tractament i l'evolució de la malaltia.

Una vegada diagnosticat el càncer de pulmó és necessari realitzar un estudi molecular que informi de les característiques genètiques del tumor per a poder oferir un tractament personalitzat, segons les característiques d’aquest.

És important tenir en compte que aquestes alteracions genètiques tumorals NO són hereditàries, dit d’una altra forma, NO són germinals o pròpies del pacient sinó somàtiques o pròpies del tumor.

L’estudi genètic es realitza sobre una mostra de teixit tumoral que pot obtenir-se en la biòpsia o en la peça quirúrgica. En els casos en els quals no es disposi de suficient material tumoral, pot considerar-se la realització d’una biòpsia líquida. La biòpsia líquida consisteix a treure una mostra de sang del pacient on s’analitza l’ADN circulant del tumor.

L'anàlisi molecular en el càncer de pulmó ha de considerar l’avaluació de diversos gens entre els quals es troben: PD-L1, EGFR, ALK, ROS1, RET, BRAF, NTRK, KRASG12C, METex14, Insercions exó 20 EGFR i HER2. És per això que es realitzen tècniques de seqüenciació en el laboratori, per a poder obtenir informació d’un major nombre de gens al mateix temps. El resultat d’aquesta anàlisi és crucial per a poder definir una estratègia de tractament individualitzada o el que també es denomina medicina de precisió.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més

Informació documentada per:

David Sánchez Lorente
Laureano Molins López-Rodó
Mari Carmen Rodríguez Mues
Noemí Reguart Aransay
Nuria Viñolas Segarra
Ramón Marrades Sicart

Publicat: 20 febrer de 2018
Actualitzat: 26 setembre de 2023

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.