Idoneïtat

Amb l'entrada en vigor de Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics, de l'Hospital Clínic va crear la Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca, les funcions són:

  • Avaluar la idoneïtat de les instal·lacions i emetre el certificat corresponent per a assajos clínics amb medicaments.
  • Tenir coneixement i poder informar la Direcció dels projectes d'investigació que es realitzen al nostre centre, atès que en el cas dels assaigs clínics amb medicaments es perdria aquesta informació quan el nostre CEIm no és l'avaluador, o també en el cas dels EPA aprovats per un altre CEIm.
  • Mantenir un registre i un arxiu de la documentació de tots els projectes que es realitzen.

Sol·licitud del document d'idoneïtat de les instal·lacions

A l'Hospital Clínic de Barcelona aquest document el signa el Dr. Antoni Castells, Director Mèdic de l'Hospital Clínic o persona delegada. Ningú més ho pot signar, no s'accepten documents signats per Investigadors Principals, ni Caps de Serveis.

Emplenar el formulari de sol·licitud online i adjuntar la següent documentació:

  • Protocol
  • Memòria Econòmica i Formulari de taxa. Formulari amb les dades de facturació per aquest concepte.
  • Formulari d'informació dels medicaments en estudi (si procedeix).
  • Annex IV de l'AEMPS.
  • Carta d'acceptació de el cap de servei signada

Annex IV Idoneïtat Instal·lacions

DOCX - 112 KB

Descarregar Annex IV Idoneïtat Instal·lacions, DOCX 112 KB

Carta d'acceptació de el Cap de Servei

DOCX - 37 KB

Descarregar Carta d'acceptació de el Cap de Servei, DOCX 37 KB

Formulari d'informació del medicament

XLSX - 54 KB

Descarregar Formulari d'informació del medicament, XLSX 54 KB

Formulari de taxes

DOC - 215 KB

Descarregar Formulari de taxes, DOC 215 KB