Preguntes freqüents

Material de Reclutament

Els materials de reclutament inclouen cartes, trucades telefòniques, fulls publicitaris, pòsters, anuncis, vídeos i succedanis, independentment del mitjà utilitzat per a la seva difusió (Internet, xarxes socials, ràdio, diaris, TV, etc.). El material de reclutament proporciona informació i publicitat d’un assaig clínic per tal de difondre’l i assolir un major reclutament de participants per l’estudi.

Els materials de reclutament i la seva utilització dins del marc general de l’assaig clínic, han de ser obligatòriament avaluats per un CEIm, tal i com recull el “memorabdo de colaboración AEMPS/CEIm del 5 de Juliol de 2016”. Per aquest motiu, previ al seu ús, s’han d’enviar al CEIm per a ser avaluats tots els materials de reclutament que es pretenguin utilitzar. Si un assaig clínic no preveu la utilització d’aquests materials al començament, però posteriorment es decideix utilitzar-ne, aquests s’han de presentar com a esmena rellevant a la Part II al CEIm de referència per tal que puguin ser avaluats.

Existeixen diverses guies i acords sobre la informació que pot contenir el material de reclutament. A Europa és d’aplicació la guia de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-10/12_ec_guideline_20060216_en.pdf) en relació a la informació que ha de contenir el material de reclutament per a un assaig clínic.

Essencialment, la informació que pot contenir el material de reclutament, i que és la que s’accepta al nostre CEIm és la següent: (Nota, no és necessari que s’incloguin tots els punts si no es desitja)

 1. Indicar que es tracta d’un estudi d’investigació
 2. Descripció general de l’estudi (breu)
 3. Tipus de participants (criteris d’inclusió generals, per exemple rang d’edat i patologia o puntualitats de la patologia)
 4. La duració aproximada de la participació del subjecte a l’estudi
 5. L’existència de la compensació de les despeses derivades de la participació a l’estudi
 6. Mètode de contacte per sol·licitar més informació

El material de reclutament no podrà contenir la següent informació:

 1. Enunciats directes o indirectes sobre potencial eficàcia del tractament
 2. Enunciar que el tractament en investigació és segur
 3. Enunciar el nom del compost/medicament en investigació
 4. Èmfasi sobredimensionat sobre potencials reemborsaments econòmics
 5. Frases inductores a la participació

A més del material de reclutament, s’haurà d’explicar, o bé dins del protocol o bé en un document annex, per quins mitjans es pretén difondre el material, i com es gestionaran les respostes de potencials interessats que contactin amb l’equip investigador. 

Quan he d'enviar un estudi per a què l'avaluï el CEIm?

El CEIm avalua qualsevol projecte d'investigació que contingui pacients, dades de salut de pacients, o mostres biològiques d'origen humà.

Per tant, si s'està plantejant qualsevol projecte d'investigació que, de manera directa o indirecta, contingui alguna d'aquestes tres categories, ha de ser avaluat per un comitè d'Ètica de la Investigació. 

Per obtenir més informació sobre les diferents tipologies d'estudi i models de protocol i fulls d'informació al pacient, si us plau, dirigiu-vos a https://www.clinicbarcelona.org/ca/ceim/requisits

Els projectes d'investigació s'han d'enviar al CEIm per a la seva avaluació abans de la seva realització. Un projecte d'investigació no pot començar sense el corresponent dictamen favorable del CEIm.

El CEIm no avaluarà projectes ja realitzats.