Carrera professional

Sistema de promoció professional

L'Hospital Clínic va posar en marxa un Sistema de Promoció Professional (SPP) per l'estament mèdic l'any 1996. Aquest SPP, el primer desenvolupat en un centre hospitalari de l’estat espanyol, ha diferenciat les vies de promoció professional de les de promoció jeràrquica. La primera atorga categories i la segona llocs de comandament.

S'entén com a promoció professional l'assumpció d'una nova categoria professional sense que es produeixin canvis en els continguts del lloc de feina. Aquesta promoció obeeix a una valoració objectiva dels mèrits professionals, preestablerts per a cadascuna de les categories contemplades al sistema, i n'estableix salaris diferenciats.

En ordre creixent, les categories existents són les següents:

 • Especialista

 • Especialista Sènior

 • Consultor-1

 • Consultor-2

 • Consultor Sènior

La categoria d'Especialista correspon a l'entrada al SPP. A partir d'aquest moment, els facultatius poden optar a la promoció quan compleixen una permanència mínima de 5 anys en aquesta categoria.

En el cas dels especialistes que opten a la categoria d'Especialista Sènior, també se’ls reconeix el període treballat com a tals a qualsevol hospital públic de la xarxa sanitària espanyola. Quan s'aconsegueix la promoció, cal romandre 5 anys més a la nova categoria abans de poder optar a la següent promoció, i així successivament. En tots els casos, el candidat només pot optar a la categoria immediatament superior a la seva. Les categories reconegudes no són revisables ni reversibles.

Es disposa d'un barem de valoració de mèrits objectius diferenciat per a cadascuna de les categories contemplades al SPP i que els professionals han de reunir per accedir-hi. Aquest barem, confeccionat pel Comitè de Promoció, és conegut pels professionals del centre i augmenta el nivell d'exigència a mida que augmenta la categoria a què s'opta.

El sistema de valoració inclou 35 paràmetres, agrupats en 6 grans apartats: mèrits assistencials, mèrits d'investigació, mèrits docents, mèrits per formació continuada, mèrits participatius i mèrits per competències personals.

Promoció jeràrquica

S’entén com a promoció jeràrquica l’assumpció d’un càrrec o lloc de comandament que implica nous continguts (de gestió) al lloc de feina i comporta la percepció d’una retribució específica.

Actualment els llocs de comandament de l’Hospital Clínic són els següents:

 • Director d’Institut/Centre/Àrea

 • Cap de Servei

 • Cap de Secció

 • Cap Operatiu

 • Cap d’Unitat

 • Coordinador de Programa Clínic

 • Coordinador de Grup de treball

 • Coordinador de Dispositiu assistencial

Els requisits mínims per accedir als llocs de comandament són els següents:

 • Categoria professional mínima de Consultor-1 (o estar en possessió dels mèrits equivalents) per optar als llocs de Cap de Secció, Cap Operatiu, Cap d’Unitat, Coordinador de Programa Clínic i Coordinador de Grup de treball.

 • Categoria professional mínima de Consultor-2 (o estar en possessió dels mèrits equivalents) per optar als llocs de Cap de Servei i Director d’Institut/Centre/Àrea.

El nomenament és per 4 anys, després dels quals es pot renovar o retirar el comandament en funció dels resultats aconseguits. Quan un facultatiu cessa del lloc de comandament conserva la seva categoria professional i continua desenvolupant els continguts propis del seu lloc de feina.

Premis Fi de Residència Emili Letang i Ajuts a la Recerca Josep Font

Des de fa més de 30 anys, l’Hospital Clínic convoca els Premis Fi de Residència Emili Letang i Ajuts a la Recerca Josep Font (un d’ells en col·laboració amb la Fundació Catalunya La Pedrera) per tal d’afavorir la iniciació en la recerca dels residents que finalitzen aquesta formació a l’Hospital. Els Premis Fi de Residència consisteixen en una beca d'un any de durada, mentre que els Ajuts cobreixen el salari de l’investigador durant 3 anys. A més, ambdues modalitats contemplen una dotació per cobrir les despeses d’execució del projecte de recerca.

Es poden presentar a aquests Premis i Ajuts tots els residents que finalitzen la formació com a especialistes durant l'any de la convocatòria. Per a la seva valoració es té en compte el currículum vitae del candidat, així com el projecte d'investigació presentat.


 

Estada retribuïda per ampliació d’estudis (permisos sabàtics)

De manera similar, des de fa anys, els facultatius de l'Hospital amb contracte laboral indefinit poden gaudir d’una estada de fins a 12 mesos de durada per ampliar coneixements en institucions sanitàries o de recerca espanyoles o estrangeres. Aquesta mesura pretén estimular la formació continuada dels professionals, un aspecte cabdal per al manteniment i desenvolupament científico-tecnològic de l'Hospital.