Organització

De la Direcció Mèdica en depenen la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica, la Direcció de Docència i la Direcció de Recerca i Innovació, així com l’Àrea d’Urgències, l’Àrea del Medicament i l’Àrea Quirúrgica.

Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica

És la responsable de desplegar el Pla de Qualitat de l’Hospital, a partir de les directrius establertes per les direccions General, Mèdica i Infermera. En concret, coordina l’anàlisi de riscos i incidents i en gestiona la minimització. També col·labora amb els Instituts, Centres i Àrees en l’anàlisi d’indicadors i identificació de millores en l’àmbit de la qualitat i la seguretat clínica. Per últim, fa un seguiment dels objectius de qualitat establerts pel CatSalut, i coordina i dona suport metodològic als processos d’acreditació de l’Hospital i de les diferents unitats que ho requereixen.

Direcció de Docència

La Direcció de Docència coordina les diferents activitats docents de grau i postgrau que tenen lloc a l’Hospital Clínic. La Director de Docència té el càrrec de Cap d’Estudis, simultàniament.

La Direcció de Docència realitza les funcions amb el suport de diferents comitès, que són els següents:

 • La Comissió executiva de Docència dels Instituts/Centres/Àrees, que fa el seguiment de les activitats de la docència clínica de grau.

 • La Comissió de Docència, responsable d’organitzar la formació de residents

 • El Comitè tècnic de la Direcció de Docència, que té com a finalitat principal donar coherència a les activitats docents que es realitzen, aprofitant els recursos disponibles i coordinant l’actuació de la resta de comitès institucionals de docència.

Els Tutors de Residents i els Coordinadors de Docència dels Instituts/Centres/Àrees són professionals imprescindibles per al bon desenvolupament de les diferents tasques docents.

Direcció de Recerca i Innovació

La Direcció de Recerca i Innovació és la responsable de promoure i coordinar l’activitat de recerca i innovació de l’Hospital i la seva relació amb la Universitat de Barcelona, la Fundació Clínic de Recerca Biomèdica i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). L’objectiu és assegurar l’esforç continuat en recerca i potenciar el lideratge del Clínic en aquest àmbit. Garanteix la coherència i ús òptim dels recursos dedicats a la recerca i la innovació, estableix pautes i n’assegura el compliment i la interrelació amb la resta de processos de l’Hospital.

És clau la coordinació amb les Direccions Mèdica i Infermera i compta amb el recolzament dels adjunts a la Direcció de Recerca i Innovació i la Sotsdirecció de Recerca i Docència d’Infermeria i els Coordinadors de Recerca i Innovació dels Instituts/Centres que formen el Comitè Tècnic de la Direcció de Recerca i Innovació per desplegar les seves funcions a l’Hospital.

Altres estructures de la Direcció mèdica

De la Direcció Mèdica també en depenen la Secció de Donació i Coordinació de Trasplantaments, el Donor Center (en coordinació amb el Banc de Sang i Teixits), la Unitat d’Informàtica Mèdica (en coordinació amb la Direcció de Sistemes d’Informació), el Dispositiu transversal d’Hospitalització a Domicili (HDOM) (en coordinació amb la Direcció Infermera) i el Programa de prevenció i control de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària i per a l’ús òptim dels antibiòtics.

A més, la Direcció Mèdica compta amb diversos comitès, comitès tècnics i comissions, que presideix el propi Director Mèdic o que actuen per delegació d’aquest:

 • Comitè d’Ètica Assistencial

 • Comitè d’Ètica de la Recerca

 • Comitè de Permisos Sabàtics

 • Comitè de Plus de Dedicació i d’Especial Dedicació

 • Comitè de Premis Fi de Residència i Ajuts de Recerca

 • Comitè de Promoció

 • Comitè de Selecció

 • Comitè Tècnic de Càncer

 • Comitè Tècnic de Teràpies Avançades

 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica

 • Comissió de Garantia i Control de Qualitat en Radioteràpia

 • Comissió d’Infeccions

 • Comissió de Mortalitat

 • Comissió d’Òrgans

 • Comissió de Sistemes d’Informació - Històries Clíniques

 • Comissió de Teixits

 • Comissió de Transfusions

 • Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere

Comitè de Delegats mèdics

La Direcció Mèdica compta amb l’assessorament del Comitè de Delegats Mèdics. És un òrgan representatiu dels facultatius de l’estament mèdic de l’Hospital que té com a missió assessorar la Direcció Mèdica en tots els temes que afecten l’activitat professional d’aquests facultatius, ser l’eina de participació als òrgans de direcció i gestió de l’Hospital i defensar els interessos professionals dels seus membres.