Direcció Mèdica

La Direcció Mèdica és responsable de garantir el desenvolupament professional del personal mèdic del Clínic.

La Direcció Mèdica és responsable de garantir el desenvolupament professional del personal mèdic de l’Hospital en les activitats assistencials, docents i de recerca i innovació, i d’assegurar, en coordinació amb la Direcció Infermera, que la pràctica clínica assoleix nivells d’excel·lència i s’ajusta als principis ètics establerts. En aquest sentit, ha de vetllar per la qualitat, l'eficiència, la seguretat i l'harmonia de les actuacions assistencials que es duen a terme a l’Hospital.

La vocació de servei cap a la institució, de manera genèrica, i als companys, en particular, ha de constituir l'eix vertebrador de la missió de la Direcció Mèdica, amb l'objectiu de proporcionar la millor atenció als pacients i a la societat.

Per al desplegament d’aquestes funcions compta amb les direccions de Qualitat i Seguretat Clínica, de Docència, i de Recerca i Innovació, així com amb diversos comitès, comissions, programes i altres dispositius assistencials que depenen de la Direcció Mèdica.

Cita de Dr.Raquel Sánchez Valle, Directora mèdica
"La vocació de servei cap a la institució i als companys ha de constituir l'eix vertebrador de la missió de la Direcció Mèdica."

Organització

De la Direcció Mèdica en depenen la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica, la Direcció de Docència i la Direcció de Recerca i Innovació, així com l’Àrea d’Urgències, l’Àrea del Medicament i l’Àrea Quirúrgica.
Veure organització

Recerca

La Direcció de Recerca i Innovació és la responsable de promoure i coordinar l’activitat de recerca i innovació de l’Hospital.
Veure recerca

Docència

La Direcció de Docència coordina les diferents activitats docents de grau i postgrau que tenen lloc a l’Hospital Clínic.
Veure docència i formació

Organització assistencial

L'Hospital Clínic de Barcelona s'organitza en instituts, centres i àrees. Els 10 instituts agrupen especialitats que comparteixen el diagnòstic i tractament d'un òrgan o sistema del cos humà.
Més informació

Carrera professional

S'entén com a promoció professional l'assumpció d'una nova categoria professional sense que es produeixin canvis en els continguts del lloc de feina.
Més informació