Títol

Implementación de un modelo de intervención multidisciplinar sobre las personas con VIH y vulnerabilidad socioeconómica. Ensayo clínico aleatorizado.

Objectiu

L’assistència als pacients amb VIH ha sofert nombrosos canvis a mesura que les necessitats dels mateixos s’anaven modificant; centrant-se fonamentalment en l’atenció hospitalària derivada de les infeccions oportunistes en un inici, fins a la cerca de nous fàrmacs per a prevenir la infecció en els darrers anys. Actualment, però, la majoria d’infeccions es produeixen en poblacions concretes, conegudes com a key populations (poblacions clau), que sovint són poblacions altament vulnerables en termes socioeconòmics. Un cop contreta la infecció, aquestes poblacions presenten una menor vinculació al sistema sanitari i, per tant, pitjor adherència terapèutica, sent responsables de la majoria de casos de transmissió comunitària del VIH. No obstant això, tot i que la captació i manteniment d’aquestes poblacions dins del sistema sanitari és un dels objectius dels plans estratègics nacionals i internacionals, no existeix evidència de qualitat suficient que guiï als clínics sobre quines són les intervencions més eficaces per aconseguir els objectius esmentats. L’objectiu principal d’aquest estudi és avaluar l’eficàcia de l’aplicació d’una intervenció multidisciplinar sobre paràmetres clínics, psicològics i socials dels pacients amb VIH.