Organització - Servei de Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic disposa de dues modalitats d’atenció per poder atendre les necessitats dels pacients. L’Hospitalització a Domicili pròpiament dita, que representa més del 90% de l’activitat del dispositiu, i l’Hospital de dia a Domicili.

La Hospitalització a domicili

L’Hospitalització a domicili és una alternativa per als pacients amb malaltia mèdica i quirúrgica que requereixen ingrés hospitalari. Des del Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona s’atenen pacients que provenen del Servei d’Urgències i de les diferents unitats d’hospitalització. És un model assistencial limitat en el temps, que proporciona cures de nivell hospitalari al domicili dels pacients per professionals de l'Hospital.

Quins són els criteris d’ingrés?

 • Tenir una malaltia o procés que requereix ingrés hospitalari i que a criteri del seu metge/ssa responsable pot ser tributari d’hospitalització a domicili.
 • Viure a l’àrea de Barcelona Esquerra. En casos seleccionats s'hi poden atendre pacients de la resta de Barcelona ciutat, o inclús de fora de Barcelona que temporalment s’allotgin en règim d’Hotel Salut.
 • Disposar de condicions higièniques i ambientals adequades al domicili i d’un telèfon (fix o mòbil) per poder contactar en tot moment amb l’equip assistencial.
 • Estar acompanyat per algun/a persona familiar i/o cuidador/a durant l’ingrés a casa. En pacients amb alt nivell d’autonomia aquest criteri s’haurà de valorar de manera individualitzada.
 • Estar d’acord, tant el pacient com el cuidador, amb aquest ingrés domiciliari, per la qual cosa se li demana al pacient o al seu representant legal que signi un document de consentiment informat.

En quins casos es pot oferir aquest servei?

 • Pacients que arriben a Urgències de l’Hospital i que, després de ser atesos i valorats, el seu equip mèdic decideix que haurien d’ingressar a l’hospital però que ho podrien fer al seu domicili.
 • Pacients ingressats en un llit de l'hospital, que presentin milloria clínica i estiguin prou estables per poden completar l’ingrés a casa seva.
 • Pacients que són visitats a les Consultes Externes, l’Hospital de Dia o a l’Atenció Primària, que requereixen ingrés i que pel seu estat de salut i condicions poden fer-lo a casa seva.

Quin és el procés d’admissió a l’HDOM?

A l’hospital:

 • L’equip de professionals que atén el pacient a l’hospital valora si es pot beneficiar del servei. La decisió la comparteix amb el pacient/família i amb l’equip d’Hospitalització a Domicili.
 • L’equip d’Hospitalització a Domicili realitza una valoració global del pacient per assegurar que el tractament i seguiment siguin personalitzats i que el procés es pot tractar a casa amb seguretat.
 • Després d’haver acceptat l’ingrés a casa, s’inicia el procés del trasllat, la preparació del tractament i la gestió dels equips que el pacient necessita al domicili.
 • El pacient disposa de tota la informació i d’un telèfon de contacte per poder parlar directament amb l’equip d’Hospitalització a Domicili.
 • El pacient marxa amb ambulància cap al domicili amb el tractament, el full d’informació i el telèfon de contacte de l’equip.
 • Un cop arriba al domicili, rep una trucada de l’equip per saber si ha arribat bé a casa, si té dubtes amb la medicació i/o altres problemes. També se l’informa de l’horari de la visita a domicili que es realitza durant les primeres 24 hores.

Al Domicili:

 • Visita diària de l’equip d’infermeria, durant el matí i/o a la tarda
 • Visita mèdica sempre que calgui (en horari entre les 9h a les 17h) i al moment de l’alta
 • Telèfon directe per parlar amb l’equip
 • Les proves i procediments que necessiti el pacient (presa de mostres, ECG, puncions, cures,...) es faran al domicili sempre que sigui possible. Si una determinada prova no es pot realitzar a casa, se’l trasllada a l’hospital per després tornar a casa per seguir el tractament.
 • L’alta es dona des del mateix domicili, previ contacte amb els equips d’atenció primària i comunitària per assegurar la continuïtat assistencial.

L’Hospital de dia a Domicili (HDAD)

En què consisteix?

L’Hospital de Dia a Domicili és una alternativa assistencial per als pacients amb patologia mèdica o quirúrgica que requereixen atencions de nivell hospitalari al domicili. Es tracta de processos que no requereixen d’hospitalització. L’HDAD atén pacients que provenen d’altes d’hospitalització, Hospitals de Dia i Consultes Externes. Es coordina sempre amb els equips de la comunitat.

Quins són els criteris?

 • Viure a l’àrea de Barcelona Esquerra. En alguns casos molt seleccionats es poden atendre pacients de Barcelona Ciutat
 • Disposar de telèfon de contacte
 • Que el pacient hi estigui d’acord

En quins casos es pot oferir aquest servei?

 • Tractaments complexos a Domicili: ús de tractaments de dispensació hospitalària o fàrmacs per via parenteral d’administració discontínua.
 • Cures complexes a domicili, especialment a pacients amb problemes de mobilitat.
 • Seguiment de pacients amb patologies complexes i alt risc de reingrés per descompensacions

Quin és el procés?

 • Telèfon directe per parlar amb l’equip de salut
 • Visita periòdica de l’equip d’infermeria
 • Se li fan les proves que calguin i, si no es poden realitzar a casa, se’l trasllada a l’hospital per fer-li la prova i després se'l torna a casa.
 • Se li dona l’alta del programa quan ja no precisa un seguiment per part de l’hospital i es contacta amb l’equip de la comunitat per assegurar-ne la continuïtat assistencial.

Qualitat i Seguretat clínica

La Hospitalització a Domicili és un bon exemple d’un enfocament més centrat en el pacient, essent essencial disposar d'eines per mesurar els resultats (outcomes) de l'atenció hospitalària domiciliària.

Com a alternativa a l’hospitalització convencional hem de garantir en tot moment una atenció equivalent a la dispensada dins de l’Hospital. Per això és tan important avançar en la gestió de la Qualitat i la Seguretat clínica dels dispositius d’HDOM.

L’any 2023 el dispositiu HDOM ha obtingut la doble certificació ISO 9001:2015 i UNE 179003:2013 de Seguretat Clínica, essent el primer servei d’HDOM en obtenir-la.

Notícies relacionades amb el Servei