Organització - Servei de Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic disposa de dues modalitats d’atenció per poder atendre les necessitats dels pacients. L’Hospitalització a Domicili pròpiament dita, que representa més del 90% de l’activitat del dispositiu, i l’Atenció Hospitalària a Domicili.

L’Hospitalització a domicili

L’Hospitalització a domicili és una alternativa per als pacients amb malaltia mèdica i quirúrgica que requereixen ingrés hospitalari. Des del Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Clínic de Barcelona s’atenen pacients que provenen del Servei d’Urgències i de les diferents unitats d’hospitalització. És un model assistencial limitat en el temps, que proporciona cures i atencions de nivell hospitalari al domicili dels pacients per professionals de l'Hospital (personal mèdic i d’infermeria).

Quins són els criteris?

 • Viure a l’àrea de Barcelona Esquerra. En alguns casos molt seleccionats s'hi poden atendre pacients de Barcelona Ciutat.
 • Disposar de telèfon de contacte

 • Que durant l’ingrés a casa, estigui acompanyat

 • Que el pacient estigui d’acord i signi un document de consentiment informat.

En quins casos es pot oferir aquest servei?

 • Pacients que arriben a Urgències i que, després de ser atesos, es decideix que necessiten un ingrés que es pot fer a casa.

 • Pacients ingressats en un llit de l'hospital, que presenten una milloria clínica i poden continuar l’ingrés a casa seva.

 • Pacients que són visitats a l’Hospital de Dia, que requereixen ingrés i pel seu estat de salut poden fer-lo a casa seva.

En aquests casos, els pacients estaran ingressats a casa seva a tots els efectes.

Quin és el procés?

A l’hospital:

 • L’equip de professionals que atén el pacient a l’hospital valora si es pot beneficiar del servei. La decisió la comparteix amb el pacient/família i amb l’equip d’Hospitalització a Domicili.

 • L’equip d’Hospitalització a Domicili realitza una valoració global del pacient per assegurar que el tractament i seguiment siguin personalitzats i que el procés es pot tractar a casa amb seguretat.

 • Després d’haver acceptat l’ingrés a casa, s’inicia el procés del trasllat, la preparació del tractament i la gestió dels equips que el pacient necessita al domicili.

 • El pacient disposa de tota la informació i d’un telèfon de contacte per poder parlar directament amb l’equip d’Hospitalització a Domicili.

 • El pacient marxa amb ambulància cap al domicili amb el tractament, el full d’informació i el telèfon de contacte de l’equip.

 • Un cop arriba al domicili, rep una trucada de l’equip per saber si ha arribat bé a casa, si té dubtes amb la medicació i/o altres problemes. També se l’informa de l’horari de la visita a domicili que es realitza durant les primeres 24 hores.

A Domicili:

 • Visita diària de l’equip d’infermeria

 • Telèfon directe per parlar amb l’equip

 • Visita mèdica a les 72 hores, quan calgui i al moment de l’alta

 • Se li fan les proves que calguin i, si no es poden realitzar a casa, se’l trasllada a l’hospital per després tornar a casa per seguir el tractament.

 • Se li dona l’alta al domicili, previ contacte amb els equips comunitaris per assegurar la continuïtat assistencial.

L’Hospital de Dia a Domicili

En què consisteix?

L’Atenció Hospitalària a Domicili, també anomenada “Hospital de Dia a Domicili”, és una alternativa assistencial per als pacients amb patologia mèdica o quirúrgica que requereixen atencions de nivell hospitalari al domicili.

Es tracta de processos que no requereixen d’hospitalització. L’AHD atén pacients que provenen d’altes d’hospitalització, Hospitals de Dia i Consultes Externes. Es coordina sempre amb els equips de la comunitat.

Quins són els criteris?

 • Viure a l’àrea de Barcelona Esquerra. En alguns casos molt seleccionats es poden atendre pacients de Barcelona Ciutat.
 • Disposar de telèfon de contacte.
 • Que el pacient hi estigui d’acord.

En quins casos es pot oferir aquest servei?

 • Tractaments complexos a Domicili: ús de tractaments de dispensació hospitalària o fàrmacs per via parenteral d’administració discontínua.
 • Cures complexes a domicili, especialment a pacients amb problemes de mobilitat.
 • Seguiment de pacients amb patologies complexes i alt risc de reingrés per descompensacions.

Quin és el procés?

 • Telèfon directe per parlar amb l’equip de salut.

 • Visita periòdica de l’equip d’infermeria.

 • Se li fan les proves que calguin i, si no es poden realitzar a casa, se’l trasllada a l’hospital per fer-li la prova i després se'l torna a casa.

 • Se li dona l’alta del programa quan ja no precisa un seguiment per part de l’hospital i es contacta amb l’equip de la comunitat per assegurar-ne la continuïtat assistencial.