L'hospitalització a domicili (HDOM) és un recurs hospitalari que ofereix al pacient la possibilitat de rebre tractament i cures hospitalàries al seu domicili, en condicions equiparables a les que se'l dispensa a l'hospitalització convencional. La HDOM ha demostrat ser una alternativa real a l'hospitalització convencional, sent molt satisfactòria tant per al pacient com per al seu entorn, sempre que compleixi amb uns estàndards de qualitat que han estat definits pel CatSalut. L' HDOM es diferencia dels altres serveis d' atenció sanitària a domicili en què compleix el criteri de la necessitat d' ingrés o de tractament hospitalari per a un procés agut que, d'una altra manera, requeriria l' internament en un centre hospitalari.

El dispositiu d'HDOM de l'Hospital Clínic de Barcelona depèn de la Direcció Mèdica i Infermera i està format per un equip multidisciplinari que dona servei a tots els Instituts i Àrees assistencials de l'Hospital, així com als altres centres de la seva àrea d'influència (Barcelona Esquerra, Aliança C-17,...). L'HDOM treballa per a l'atenció integral al pacient, per ajudar que es recuperi el millor possible amb la prestació de serveis mèdics i infermers hospitalaris al propi domicili del pacient. La seva activitat ha anat creixent en els últims anys, sent especialment rellevant durant la pandèmia de la COVID-19. Amb la integració de Plató, el 2021, com una nova seu de l'Hospital Clínic, s'ha ampliat encara més l'oferta assistencial de l'HDOM. D'altra banda, també des del 2021 s'ha ampliat el dispositiu d'Hospitalització a Domicili en Salut Mental, iniciant-se l'atenció a pacients adolescents (HDOM de Salut Mental infanto-juvenil, que depèn del servei de Psiquiatria), amb la possibilitat d'atendre fins a 11 pacients entre adults i menors. Durant el 2023 el dispositiu HDOM de l'Hospital Clínic va atendre 2.424 pacients, amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris i dels professionals.

L' Hospitalització a domicili és una alternativa assistencial adreçada a pacients tant amb malaltia mèdica com quirúrgica que requereixin ingrés hospitalari. Els pacients poden accedir al dispositiu HDOM des del Servei d'Urgències o des de les diferents sales d'Hospitalització, i també -en casos seleccionats- poden ingressar directament des del seu propi domicili sense passar per l'hospital.
 

Què tracta?

Les patologies que més sovint són tractades pel dispositiu HDOM de l' Hospital Clínic són:

- Malalties infeccioses que requereixen tractament antimicrobià endovenós i/o cures hospitalàries, com per exemple les infeccions del tracte urinari complicades, infeccions respiratòries (pneumònia, COVID-19, grip i altres), infeccions de pell i teixit subcutani, infeccions osteo-articulars, complicacions infeccioses a malalts immuno-compromesos, etc.

- Malalties cròniques aguditzades, com la insuficiència cardíaca crònica, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'asma bronquial, ...

- Patologia post-quirúrgica, ja sigui després d'una cirurgia electiva, a través de programes de reducció de l'estada hospitalària peri-operatòria, o altres processos quirúrgics no programats (infeccions intra-abdominals, patologia vascular, ferides complexes, ...)

- Patologia psiquiàtrica aguda, tant de l' adult com infanto-juvenil.

L'últim any en xifres

(Virtuals)

Coneix a tot l'equip

El Dispositiu Transversal d'Hospitalització a Domicili és un equip multidisciplinari format per més de 50 professionals: metges i metgesses dels Instituts Clínics de Medicina i Dermatologia (ICMID), de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) i de Neurociències (ICN), un ampli equip d'Infermeria, personal administratiu propi, fisioterapeutes, treballadora social i farmacèutica hospitalària. La coordinació i continuïtat assistencial són essencials i treballem en equip amb els diferents Instituts, Àrees i Centres de l' Hospital Clínic, així com amb els altres dispositius assistencials de la nostra àrea d' influència.

A banda de la tasca assistencial, l'HDOM està fortament implicat en la docència, en la recerca i en la innovació en diferents camps de l'atenció al pacient al seu domicili.

Dr. Jordi Altés Cap de Servei

Notícies relacionades amb el Servei