Els darrers anys han estat marcats per canvis profunds de l’atenció hospitalària, amb una orientació molt més centrada en el pacient, una transformació digital de l’atenció i un increment de la complexitat clínica a la vegada que una major ambulatorització de l’assistència. Tot això ha portat a una progressiva reorganització dels serveis hospitalaris per fer-los més oberts i més integrats amb els altres dispositius assistencials.

La hospitalització a domicili (HDOM) és un recurs hospitalari que ofereix al pacient la possibilitat de rebre tractament i cures hospitalàries al seu domicili, en unes condicions equiparables a les que si li dispensa a la hospitalització convencional. L’HDOM ha demostrat ser una alternativa real a la hospitalització convencional, essent molt satisfactòria tant per al pacient com per al seu entorn, sempre que compleixi amb uns estàndards de qualitat que han estat recentment revisats i definits pel CatSalut(1). L’HDOM es diferencia dels altres serveis d’atenció sanitària a domicili en el fet que compleix el criteri de la necessitat d’ingrés o de tractament hospitalari per a una condició que, d'altra manera, requeriria l’internament en un centre hospitalari.   

El dispositiu de l’HDOM de l’Hospital Clínic de Barcelona depèn de la Direcció Mèdica i Infermera i està format per un equip multidisciplinari que dona servei a tots els Instituts i Àrees assistencials de l’Hospital, i també als altres centres de la seva àrea d’influència (Barcelona Esquerra).L’HDOM treballa per a l’atenció integral al pacient, per ajudar que es recuperi el millor possible amb la prestació de serveis mèdics i infermers hospitalaris al propi domicili del pacient. La seva activitat ha anat creixent els darrers anys, essent especialment rellevant durant la pandèmia de la COVID-19. Durant el 2021 el dispositiu HDOM de l’Hospital Clínic va atendre més de 1.500 pacients, amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris i dels professionals.  

Amb la integració de Plató, el gener de 2021, com una nova seu de l’Hospital Clínic, s’ha ampliat encara més la oferta assistencial de l’HDOM. D’altra banda, s’ha ampliat el dispositiu d’Hospitalització a Domicili en Salut Mental, iniciant-se el juny de 2021 l’atenció a pacients adolescents (HDOM de Salut Mental infanto-juvenil, que depèn del servei de Psiquiatria), amb la possibilitat d’atendre fins a 11 pacients entre adults i adolescents.  

La Hospitalització a domicili és una alternativa assistencial dirigida a pacients amb malaltia mèdica o quirúrgica que requereixi ingrés hospitalari. Els pacients poden accedir al dispositiu HDOM des del Servei d’Urgències o des de les diferents sales d’Hospitalització, i també -en casos seleccionats- poden ingressar directament des del seu propi domicili sense passar per l’hospital.

Què tracta?

Les patologies que més sovint són tractades al dispositiu HDOM de l’Hospital Clínic són:

- Malalties infeccioses que requereixen tractament antimicrobià endovenós i/o cures hospitalàries, com per exemple les infeccions del tracte urinari complicades, infeccions respiratòries (pneumònia, COVID-19, aguditzacions de malalties respiratòries cròniques), infeccions de pell i teixit subcutani, infeccions osteo-articulars, complicacions infeccioses a malalts immuno-compromesos, etc.

- Malalties cròniques  aguditzades, com la insuficiència cardíaca crònica, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l’asma bronquial,...

- Patologia quirúrgica, ja sigui urgent (infeccions intra-abdominals, patologia vascular, ferides complexes,...) o programada, amb programes de reducció de l’estada hospitalària peri-operatòria.

- Patologia psiquiàtrica aguda, tant de l’adult com infanto-juvenil.

L'últim any en xifres

(Virtuals)

Coneix a tot l'equip

El Dispositiu Transversal d’Hospitalització a Domicili és un equip multidisciplinari format per metges i metgesses dels Instituts Clínics de Medicina i Dermatologia (ICMID), de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) i de Neurociències (ICN). La  coordinació i la continuïtat assistencial són essencials i treballem en equip amb els diferents Instituts, Àrees i Centres de l’Hospital Clínic, així com amb els altres dispositius assistencials de la nostra àrea d’influència.

A banda de la tasca assistencial, l’HDOM està fortament implicat en la docència, en la recerca i en la innovació en diferents camps de l’atenció al pacient en el seu domicili.

Dr. Jordi Altés Cap de Servei

Notícies relacionades amb el Servei