Organització - Servei de Medicina Interna

El Servei de Medicina Interna participa en les Unitats següents:

L'activitat assistencial del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Clínic de Barcelona se centra, principalment, en l'atenció a persones amb:

  • Insuficiència Cardíaca
  • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
  • Diabetis
  • Hipertensió Arterial

El Servei participa en el grup de treball de Malaltia tromboembólica (conjuntament amb Urgències de Medicina, Pneumologia i oncologia mèdica). 

El Servei també treballa de forma coordinada amb diferents Serveis de l'Hospital Clínic de Barcelona per donar suport als pacients que durant l'ingrés presenten complicacions mèdiques diferents a les que van motivar-ne l'ingrés.

A més, el Servei disposa d'àrees específiques per a l'assistència d'altres malalties rares o específiques que es descriuen en les unitats i dispositius.

El Servei està organitzat de la manera següent :

Àrea de Vigilància Intensiva o AVI. Destinada al pacient greu. Disposa de vuit llits per a pacients crítics i quatre per semicrítics.

Secció de Geriatria. Destinada a l'atenció integral del pacient gran fràgil amb els dispositius següents:

  • Una sala d'hospitalització (Unitat de Geriatria d'Aguts o UGA) de 21 llits
  • Una consulta específica de Geriatria per pacient ambulatori (EAIAG)
  • Un Hospital de Dia per l'atenció ambulatòria preferent a pacients amb malalties cròniques amb alt risc de descompensació (Pacient Crònic Complex o PCC).

A més, juntament amb el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia disposa d'una unitat de Ortogeriatria per a l'atenció multidisciplinària dels pacients ancians amb fractures, especialment de fèmur.

Dues sales d'hospitalització convencional, amb 22 llits cadascuna.

Atenció ambulatòria, on es realitzen les consultes externes.

Diagnòstic Ràpid (UDR). És un dispositiu per al diagnòstic ambulatori de pacients amb diversos problemes mèdics (pèrdua de pes no intencionada, anèmia, adenopaties, etc.). Els pacients són derivats des d'Atenció Primària, des del Servei d'Urgències de l'hospital o des d'altres especialitats. L'activitat de la UDR ha anat augmentant a un ritme del 10% anual des de fa deu anys. El 2018 va atendre més de 600 pacients nous i va realitzar més de 1.800 visites en total.

Equip d'interconsultes hospitalàries. Les interconsultes dels diversos serveis de l'hospital s'assignen entre tot l'staff del servei.

Notícies relacionades amb el Servei