Organització - Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia

El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia realitza tres tipus bàsics d’activitat assistencial:

 • Centre de Vacunació d’Adults (CVAC). Té com a objectiu oferir la vacunació específica i indicada a tots els pacients que es visiten a l’Hospital i que presenten una situació que els fa més vulnerables a determinades malalties infeccioses davant les quals es disposa de vacunes. En ocasions, aquesta situació requereix d’un programa de vacunació complexa, atès el tractament el qual estan sotmesos els pacients. Per aquest motiu, l’activitat se centra en la vacunació de totes aquelles persones que presenten un major risc d’adquirir alguna d’aquestes malalties transmissibles o en el cas que ho tinguin un risc més alt de complicacions (pacients esplenectomitzats, pacients immunosuprimits o pacients sotmesos a teràpia immunosupressora o sota tractament amb fàrmacs biològics i pacients amb malaltia crònica).

  L’àmbit d’actuació s’estén a aquelles situacions en què persones sanes, però que han estat en contacte amb altres persones diagnosticades d’una malaltia transmissible, requereixen d’una intervenció preventiva (quimioprofilaxi o vacuna). Així mateix, pretén ser referència per ajudar a resoldre situacions més complexes i poder actuar o fer front a situacions que presentin dificultats a l'hora de fer-ne un control epidemiològic (brots o altres).

  Entre el 2014 i el 2017 es van rebre 20.600 visites al Centre de Vacunació d’Adults i es van administrar 48.800 vacunes.
   

 • Programes de Prevenció del Càncer (PDPC):

  El PDP del Càncer de Mama. Treballa per disminuir la mortalitat per càncer de mama mitjançant la detecció de càncers en estadis precoços. Els objectius específics del PDPCM són els següents:

  • Garantir l’accés i ús del programa de cribratge cada dos anys a totes les dones de 50 a 69 anys.

  • Incrementar la supervivència per càncer de mama al cap de cinc anys en les dones en un 10%.

  • Reduir la mortalitat per càncer de mama en les dones en un 10%.

El PDP del càncer de colon va dirigit a homes i dones de 50 a 69 anys. La prova de cribratge és una prova de sang oculta en femta immunològica (PSOFi), amb recollida d’una única mostra de femta per part del participant. La prova s’entrega a les Oficines de Farmàcia (OF), juntament amb un díptic d’instruccions. La prova es realitza de forma biennal. La prova d’elecció per a la investigació dels casos positius en la PSOFi és la colonoscòpia amb analgèsia o anestèsia. La colonoscòpia es realitza a la Unitat d’Endoscòpia de l’Hospital Clínic, Servei de Gastroenterologia, ICMDiM.

 • Epidemiologia Hospitalària. Programa de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions Relacionades amb l’Assistència (IRAS) i altres programes de Seguretat Clínica.

Notícies relacionades amb el Servei