Recerca - Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

L’objectiu de recerca de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l’Hospital Clínic de Barcelona és desenvolupar una investigació translacional que resulti en una millora en el diagnòstic i/o el tractament dels pacients afectats per la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa en un futur pròxim. La recerca de la unitat es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme, i en concret al grup de 

La  Unitat ha liderat, els darrers anys, el desenvolupament de tècniques radiològiques per a l’avaluació de l’activitat, gravetat i resposta terapèutica en la malaltia de Crohn. Les troballes d’aquests estudis són la base de les recomanacions que es fan servir a les guies clíniques internacionals i permeten, no només evitar la realització de colonoscòpies, sinó que ofereixen una informació més completa que l’endoscòpia per a la presa de decisions terapèutiques.

El grup treballa en la simplificació de l’adquisició i interpretació de les imatges per ressonància magnètica per fer-les servir de manera generalitzada, tant en la pràctica clínica com en estudis terapèutics. L’experiència del grup en tècniques d’imatge a la Malaltia Inflamatòria Intestinal ha permès, també, desenvolupar estudis per caracteritzar altres aspectes fins ara menys coneguts de la MII, com és l’acumulació progressiva de dany intestinal irreversible al llarg del temps, que comporta símptomes, trastorns funcionals i discapacitat en absència d’inflamació activa.

En l’àrea de tractament de la malaltia refractària amb teràpies cel·lulars, la Unitat desenvolupa estudis per millorar la seguretat i l’aplicabilitat del trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics en la malaltia de Crohn refractària i ha realitzat estudis de teràpia cel·lular amb cèl·lules dendrítiques tolerogèniques. En col·laboració amb la indústria farmacèutica s'està avaluant l'ús de les cèl·lules estromals mesenquimals per al tractament de fístules complexes en la malaltia de Crohn.

L’àrea de recerca en tècniques quirúrgiques es focalitza en l’aplicació de la cirurgia robòtica a la MII i en l’abordatge transanal en la cirurgia de la colitis ulcerosa.

El laboratori de recerca bàsica és un referent internacional en la recerca translacional dirigida a identificar els mecanismes moleculars i cel·lulars involucrats en el desenvolupament i curs de la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Per a aquesta recerca aplica tècniques d’anàlisis transcripcional en mostres humanes a nivell tissular (RNAseq) i cel·lular (single-cell RNAseq), anàlisi de cèl·lules immunitàries i les respostes a diferents estímuls o teràpies i el cultiu de cèl·lules mare de l’epiteli intestinal.

Paral·lelament s’han identificat biomarcadors lligats a la remissió de la malaltia i dianes terapèutiques alternatives per a pacients que no responen als tractaments actuals. S’ha descobert la presència, en la malaltia de Crohn, de respostes immunitàries dirigides contra components de la microbiota intestinal i se n'han avaluat opcions terapèutiques. Alhora, s’ha revelat la disregulació de la barrera epitelial en la colitis ulcerosa, que afecta cèl·lules mare (progenitores de tota la paret intestinal), fent d’aquestes cèl·lules una nova diana terapèutica potencial.

Notícies relacionades amb la Unitat