Organització

L’ICCV està format pels Serveis de Cirurgia Cardiovascular i el de Cardiologia, que engloben les especialitats de Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular i Cardiologia.

 • Cardiologia

  Inclou la Secció de Cures Cardiologiques Agudes, la Secció d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista, la Secció d’Arrítmies i la Secció d’Imatge Cardíaca, així com de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.

 • Cirurgia Cardiovascular

  Inclou la Secció de Cirurgia Cardíaca i la Secció de Cirurgia Vascular.

L’ICCV te dos dispositius de Cures de Critics i Semicrítics, la Unitat de Cures Cardiologiques Agudes i la Unitat de Postoperatori Cardiovascular. La Unitat de Cures Cardíaques Agudes rep pacients amb malalties agudes cardiològiques com l’infart agut de miocardi, la insuficiència cardíaca aguda, les arrítmies greus o, fins i tot, pacients recuperats d'una mort sobtada. La unitat de Postoperatori Cardiovascular atén pacients que han estat operats d’una cirurgia cardíaca (bypass coronari o cirurgia valvular) o de l’aorta.

Hi ha dues sales d’hospitalització convencional, un hospital de dia i un centre diagnòstic on es realitzen ecocardiografies, proves d’esforç i seguiment de dispositius per al control del ritme cardíac (marcapassos i desfibril·ladors). L’hospital de dia és una estructura transversal de l’ICCV on s’atenen pacients amb insuficiència cardíaca, així com pacients que necessiten estar només unes hores a l’hospital per fer-se una prova diagnòstica o un tractament mínimament invasiu i que no requereixen ingrés hospitalari com un cateterisme, una ablació d’una arrítmia o un recanvi d’un marcapàs.

Tanmateix existeix, un area de intervencionisme cardiovascular amb 5 sales de intervencionisme on es realitcen els procediments d eintervencionisme percutani cardiologic (coronari, valvular i d’arritmies).

Finalment, l’ICCV disposa de consultes centralitzades a l’edifici del carrer Casanova. A més, l’ICCV  és el responsable de l’assistència cardiològica de 16 equips d’atenció primària a l'Àrea Integral de Salut  Barcelona Esquerra (AISBE).

Diagnòstics i tractaments de l'ICCV

L’Institut ofereix un ampli ventall de mètodes diagnòstics i de tractaments disponibles per a la cura dels pacients amb malalties del cor i del sistema circulatori. S’atenen uns 5.000 pacients ingressats i 40.000 de forma ambulatòria cada any i es realitzen més de 900 intervencions cardíaques i més de 1.500 intervencions percutànies.

L’Institut Cardiovascular és un centre de referència per tota Espanya pel que fa al trasplantament cardíac, la reparació mitral, la hipertensió pulmonar, les cardiopaties familiars i les cardiopaties congènites de l'adult.

Les línies d’actuació principals de l’Institut són les següents:

 • Cardiopatia isquèmica. L’ICCV és un centre de referència per l’atenció al Codi Infart de Catalunya. Atén pacients amb síndrome coronària aguda, amb cardiopatia isquèmica crònica i els que necessiten una intervenció percutànea (stent) o quirúrgica (bypass).
 • Malalties valvulars. A l’ICCV s’ofereixen mètodes diagnòstics avançats i tractaments intervencionistes percutanis (TAVI, reparació mitral, tricúspide percutànea,..) i quirúrgics (cirurgia de substitució valvular, cirurgia reparació mitral i tricúspide, accés convencional o mínimament invasiu).
 • Arrítmies. A l’ICCV es tracten tot tipus de trastorns del ritme de cor i es disposa de les ultimes tècniques de tractament. Es realitza el tractament de pacients amb taquicàrdies auriculars i ventriculars i bradicardies que necessiten ablacions, marcapasos o implants de desfibril·ladors.
 • Insuficiència cardíaca. En aquesta Unitat s’apliquen els tractaments més avançats per la insufciencia cardíaca incloent el cor artificial i el trasplantament cardíac.
 • Cardiopaties congènites de l’adult. Atén a pacients amb cardiopatia congènita que superen l’edat pediàtrica.
 • Patologia d’aorta. A l’ICCV tracta de forma integral tota la patologia de l’aorta amb tècniques endoluminals i percutànies i amb cirurgia oberta amb un enfoc multidisciplinar.
 • Malaties familiar del cor. S’atenen a pacients i familiars amb miocardiopatia hipertròfica, Sindrom de Brugada i d’altres malalties familiars de base genètica.
 • Cardiologia Esportiva i Rehabilitació Cardíaca: treballa per la salut cardiològica dels esportistes en col·laboració amb el Consell Català de l’Esport i el FC Barcelona. El nostre coneixement sobre l’adapatació del cor a l’exercici i les malalties del cor, ens permeten aplicar la practica d’exercici com a tractament rehabilitador en pacients postoperats i amb malalties de cor, fent una programa integral de rehabilitació cardíaca amb exercici, hàbits nutricionals i enfoc educatiu.

Projecte MITMEVA

L’equip de l’Institut Clínic Cardiovascular gestiona el Programa per al Maneig Integral Transversal Multidisciplinar de l’Estenosi Valvular Aòrtica (MITMEVA).  És un programa de Compra Pública Innovadora (CPI) impulsat pel Departament de Salut i amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’objectiu principal d’aquesta proposta és millorar la qualitat i l’eficiència de la gestió clínica dels pacients amb EAo, candidats a tractament pal·liatiu dels símptomes o a recanvi valvular per via quirúrgica o percutània (TAVI). Mitjançant aquest programa també es volen optimitzar els recursos disponibles amb un nou model d’atenció integral, transversal i multidisciplinari (MITMEVA).

El projecte inclou 13 accions noves en diferents fases del procés (diagnòstic, valoració i administració del tractament i seguiment) i incorpora innovacions organitzatives (Heart Team, enfocament multidisciplinari), tecnològiques (software de planificació TAVI) i de compra (corresponsabilització dels proveïdors).