Recerca - Servei de Farmacologia Clínica

L’activitat de recerca del Servei de Farmacologia Clínica es vehicula mitjançant l’Àrea de Grups d’Investigació Transversals de l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). 

Les activitats de recerca del Servei se centren en les línies de recerca següents:

  • Ètica de la recerca clínica. Aquesta línia de recerca s'emmarca dins l'àmbit de research in research, és a dir, recerca de la qualitat i de l’extensió i context d’aplicació dels principis ètics vigents al projectes de recerca clínica. Es desenvolupa en estudis del grup i com a suport als investigadors que ofereix la Secretaria Tècnica del CEIm, integrada dins la Secretaria Tècnica de Suport a la Recerca (Àrea del Medicament).

  • Assajos clínics, disseny, metodologia i suport estadístic a la recerca clínica. Aquesta línia està centrada en l’optimització del suport metodològic i estadístic que es proporciona a la recerca clínica per potenciar-la, tant en un àmbit acadèmic com en estudis promocionats per la indústria farmacèutica. Es desenvolupa en el marc de la Unitat d’Assajos Clínics i de la Plataforma d’Estadística Mèdica de l’IDIBAPS.

  • Coordinació de projectes multinacionals i xarxes de recerca (ECRIN/SCReN). L'equip col·labora activament en xarxes nacionals de recerca clínica, com SCReN, o internacionals, com ECRIN, per a la realització de projectes de recerca clínica multicèntrics a escala nacional i internacional.

  • Farmacovigilància. Dins del grup multidisciplinari de Farmacovigilància l’equip fa recerca sobre els mecanismes moleculars i fisiopatològics de les reaccions adverses a medicaments, així com sobre la implementació de sistemes de farmacovigilància activa que permetin optimitzar la detecció de reaccions adverses a medicaments en un context de pràctica clínica real.

  • Farmacogenètica i farmacogenòmica. L'equip col·labora amb la unitat de Farmacologia de la Universitat de Barcelona, que duu a terme estudis per relacionar la genètica amb l'activitat i la resposta a l'acció dels medicaments.

Finalment, l'equip participa als comitès de seguiment d'assajos coneguts com a Comitès de Supervisió de Dades i Seguretat (DSMB), encarregats de supervisar externament el decurs dels assajos i decidir la pertinença de continuar-los en el temps.

Notícies relacionades amb el Servei