Reclamacions/Suggeriments/Agraïments

El punt 10.1.1 de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans, sobre la salut i l’atenció sanitària, reconeix el dret a presentar reclamacions i suggerències.

La persona té dret, en l’àmbit dels serveis de salut, a què es facilitin els mitjans per expressar la seva opinió sobre el sistema sanitari, mitjançant els procediments i instruments que s’estableixin. La persona té dret a conèixer i utilitzar els procediments per presentar reclamacions, suggeriments i agraïments, i a que s'avaluïn i es responguin en el temps i la forma adequats.

Amb aquesta finalitat, la persona s’ha d’adreçar a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania (UAC) mitjançant canals diferents:

 • Online, amb el formulari que hi ha al web de l’hospital.

 • De forma presencial, a l’oficina del C/ Villarroel, 170 (vestíbul entrada principal), en horari de dies laborables de matins, de 9:00 a 14:00 hores, o de tarda, els dilluns de 15:30 a 17:00 hores. En el punt d'infrormació de l'entrada principal de la seu de la Maternitat (mateix horari).

 • També es pot deixar un escrit en una de les bústies que la UAC té distribuïdes per diferents punts de l'hospital:

  • Sala d’espera d’Urgències

  • Vestíbul de l’edifici de consultes externes (C/ Rosselló, 161)

  • Sala d’espera de la consulta externa del Servei de Psiquiatria (C/ Rosselló, 140)

  • Admissions de la Maternitat (C/Sabino de Arana, 1)

  • Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada Clínic (C/ Manso, 31)

Justificació acompanyants i pacients

Els justificants de presència s’han de demanar a les àrees administratives corresponents al lloc on s’ha realitzat l’atenció:

 • Consultes externes. Cada consulta de cada Servei té un taulell de recepció assignat a les diverses plantes de l’edifici de consultes externes.

 • Unitats d’ingrés, hospitals de dia, Unitat de Cirurgia Major Ambulatoria, unitats on es realitzen proves complementàries com analitiques, radiografies, endoscopies, etc.: secretaria administrativa de suport.

 • Urgències. Secretaria administrativa, situada a la planta 1 d’aquest Servei.

Els justificants d’acompanyant només es poden facilitar el dia en què es produeix l’acompanyament, ja que és el moment en què es pot acreditar aquest fet.

Voluntats anticipades

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) o Testament Vital és un document amb indicacions anticipades que realitza una persona en situació de lucidesa mental i lliurement, on manifesta les instruccions que desitja sobre les actuacions mèdiques en cas de malaltia física o mental incurable o irreversible i sense expectatives de curació, que s'han de tenir en compte quan ja no li sigui possible expressar la seva voluntat. Existeix el Decret Llei que regula el Registre de DVA.

La persona que realitza el DVA defineix com vol que es produeixi la seva mort si es donen unes determinades circumstàncies. En aquest sentit es pot dir que defineix el que per la persona seria una mort digna en un context de final de vida.

Mentre la persona atorgant conservi la seva capacitat, llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seva voluntat, aquesta preval sobre les instruccions contingudes en el DVA davant qualsevol actuació clínica.

Per tant, la seva aplicació seria quan la persona no estigués conscient o amb les facultats suficients per una correcta comunicació, sent recomanable que hagi nomenat a un representant que servirà d'interlocutor amb el metge o equip sanitari per intentar que es prenguin les decisions d'acord amb els desitjos del pacient i que constin en el document. L'existència del document evita l'amplitud d'interpretacions que es poguessin donar tant pels professionals mèdics com pels familiars, i fa valdre la posició única del signatari.

El document es formalitzarà bé davant notari o per escrit davant tres testimonis. En aquest darrer cas, els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, de les quals dues, com a mínim, no tindran relació familiar fins el segon grau de consanguinitat o relació patrimonial. El registre al Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Autónoma corresponent és voluntari però recomanable. Quan sigui necessari, el metge responsable de l'assistència de la persona podrà consultar el Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas obtenint, si existeix, una còpia impresa del mateix que haurà d'incorporar a la història clínica del pacient.

El DVA haurà de ser respectat pels serveis sanitaris i per totes les persones que tinguin alguna relació amb el seu autor. En el cas de que en l'acompliment del DVA sorgís l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència posarà els recursos suficients per atendre la voluntat anticipada del pacient. No podran tenir-se en compte voluntats anticipades que incorporin previsions contràries a l'ordenament jurídic o la bona pràctica clínica.

Segons la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de març de regulació de l'eutanàsia, el DVA podrà incorporar la sol·licitud de la prestació per l'ajuda a morir, sempre que s'acompleixin els requisits establerts per l'esmentada llei. En aquest enllaç podeu trobar un model orientatiu

En les Unitats d'Atenció a la Ciutadania de les diferents seus es pot sol·licitar informació i ajuda per l'elaboració del DVA i facilitar el registre corresponent i la seva incorporació en la història clínica.

Seu Villarroel: Villarroel, 177, planta baixa - entrada vestibul principal (uaciutadania@clinic.cat)

Seu Plató: Plató, 21, planta baixa (ciutadania.seuplato@clinic.cat)

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 h

Podeu trobar més informació a https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades

Protecció de Dades Personals (LOPD)

La Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) actualitza tot allò relacionat amb el tractament de dades personals, les garanties i la protecció dels drets fonamentals de les persones i, especialment, el seu honor i la intimitat personal i familiar.

Sigui quin sigui el dispositiu o mecanisme que tracta les dades personals, les de la salut de les persones estan especialment protegides en aquesta Llei, que en determina les condicions que ha de complir per a l'obtenció, tractament i seguretat.

Els drets als quals fa referència són els següents:

 • Dret d’accés

 • Dret de rectificació

 • Dret de supressió (dret a l’oblit)

 • Dret d’oposició

 • Dret de limitació del tractament de dades

 • Dret de portabilitat de les dades

El pacient, com a titular de les dades, és l’únic que pot exercir els drets i autoritzar una tercera persona a exercir aquest dret.

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC) disposa dels formularis corresponents per a l’exercici dels drets en el seu horari laboral. Fora d’aquest horari, es trobaran els formularis per a l’exercici dels drets a Admissions d’Urgències, situada a la planta 1. També es poden trobar a la pàgina web de l’hospital.