Reclamacions/Suggeriments/Agraïments

El punt 10.1.1 de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans, sobre la salut i l’atenció sanitària, reconeix el dret a presentar reclamacions i suggerències.

La persona té dret, en l’àmbit dels serveis de salut, a què es facilitin els mitjans per expressar la seva opinió sobre el sistema sanitari, mitjançant els procediments i instruments que s’estableixin. La persona té dret a conèixer i utilitzar els procediments per presentar reclamacions, suggeriments i agraïments, i a que s'avaluïn i es responguin en el temps i la forma adequats.

Amb aquesta finalitat, la persona s’ha d’adreçar a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania (UAC) mitjançant canals diferents:

 • Online, amb el formulari que hi ha al web de l’hospital.

 • De forma presencial, a l’oficina del C/ Villarroel, 170 (vestíbul entrada principal), en horari de dies laborables de matins, de 9:00 a 14:00 hores, o de tarda, els dilluns de 15:30 a 17:00 hores. En el punt d'infrormació de l'entrada principal de la seu de la Maternitat (mateix horari).

 • També es pot deixar un escrit en una de les bústies que la UAC té distribuïdes per diferents punts de l'hospital:

  • Sala d’espera d’Urgències

  • Vestíbul de l’edifici de consultes externes (C/ Rosselló, 161)

  • Sala d’espera de la consulta externa del Servei de Psiquiatria (C/ Rosselló, 140)

  • Admissions de la Maternitat (C/Sabino de Arana, 1)

  • Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada Clínic (C/ Manso, 31)

Justificació acompanyants i pacients

Els justificants de presència s’han de demanar a les àrees administratives corresponents al lloc on s’ha realitzat l’atenció:

 • Consultes externes. Cada consulta de cada Servei té un taulell de recepció assignat a les diverses plantes de l’edifici de consultes externes.

 • Unitats d’ingrés, hospitals de dia, Unitat de Cirurgia Major Ambulatoria, unitats on es realitzen proves complementàries com analitiques, radiografies, endoscopies, etc.: secretaria administrativa de suport.

 • Urgències. Secretaria administrativa, situada a la planta 1 d’aquest Servei.

Els justificants d’acompanyant només es poden facilitar el dia en què es produeix l’acompanyament, ja que és el moment en què es pot acreditar aquest fet.

Voluntats anticipades

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) o Testament Vital és un document amb indicacions anticipades que realitza una persona amb plenes capacitats mentals i lliurement. És un document que recull les instruccions que desitja el pacient sobre les actuacions mèdiques que vol rebre, en cas de malaltia física o mental incurable o irreversible i sense expectatives de guariment, i que s’han de tenir en compte quan ja no li sigui possible expressar la seva voluntat.

Mentre la persona atorgant conserva la seva capacitat, llibertat d’actuació i la possibilitat d’expressar la seva voluntat, aquesta preval sobre el DVA davant de qualsevol actuació mèdica.

Tal com estableix la llei, el DVA es pot formalitzar davant notari o per escrit davant tres testimonis. En aquest cas, els testimonis han de ser persones majors d’edat, amb plenes capacitats. Dos dels testimonis, com a mínim, no han de tenir relació familiar amb la persona que fa el DVA fins al segon grau de consanguinitat o relació patrimonial.

Pots dirigir-te a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC) de l’hospital en cas de tenir algun dubte al respecte o si es vol fer servir el model de DVA de l’hospital.

És important que el DVA s’incorpori al Registre Centralitzat de DVA de Catalunya, de manera que qualsevol metge/ssa de qualsevol centre sanitari el pugui consultar.

En cas d’haver-hi una còpia del document a la història clínica de l’hospital, cal fer-lo arribar personalment a la UAC.

No es poden tenir en compte voluntats anticipades que siguin contràries a la llei o a la bona pràctica mèdica.

Protecció de Dades Personals (LOPD)

La Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) actualitza tot allò relacionat amb el tractament de dades personals, les garanties i la protecció dels drets fonamentals de les persones i, especialment, el seu honor i la intimitat personal i familiar.

Sigui quin sigui el dispositiu o mecanisme que tracta les dades personals, les de la salut de les persones estan especialment protegides en aquesta Llei, que en determina les condicions que ha de complir per a l'obtenció, tractament i seguretat.

Els drets als quals fa referència són els següents:

 • Dret d’accés

 • Dret de rectificació

 • Dret de supressió (dret a l’oblit)

 • Dret d’oposició

 • Dret de limitació del tractament de dades

 • Dret de portabilitat de les dades

El pacient, com a titular de les dades, és l’únic que pot exercir els drets i autoritzar una tercera persona a exercir aquest dret.

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania (UAC) disposa dels formularis corresponents per a l’exercici dels drets en el seu horari laboral. Fora d’aquest horari, es trobaran els formularis per a l’exercici dels drets a Admissions d’Urgències, situada a la planta 1. També es poden trobar a la pàgina web de l’hospital.