Organització - Àrea d'Urgències

L'activitat assistencial de l'Àrea d'Urgències comprèn l'atenció inicial i estabilització del pacient que consulta per una malaltia emergent o urgent i la decisió del seu destí final un cop estabilitzat, que pot ser alta a domicili, ingrés hospitalari (hospitalització convencional/intermedis-UCI) o evolució a l'Àrea d'Urgències un màxim de 24h.

Per poder fer efectiu un ingrés cal que els especialistes d'urgències comentin el cas de cada pacient amb els especialistes del servei corresponent que són els que, després de valorar-lo, n'autoritzen l'ingrés a l'hospital.

L'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic està ubicada en un edifici de 7 plantes i segons el motiu de consulta que presenta cada pacient serà atès en una localització concreta.

 • Planta 0. En aquesta planta hi ha l'àrea de triatge, on es realitza la valoració inicial per determinar el nivell d'urgència i assignar el recurs assistencial necessari en cada cas. I el box de reanimació on s'hi realitza l'atenció de les malalties (medicoquirúrgiques-traumatològiques) que suposen una amenaça per a la vida, és a dir, les que corresponen a un nivell I d'urgència.
 • Planta 1. Aquí se situen la recepció i l'admissió d'urgències, l'àrea de treball social i la sala d'espera pacients/familiars.
 • Planta 2. En aquesta planta hi ha l'àrea d'atenció inicial, on es duu a terme l'atenció inicial als pacients amb nivell III d'urgència mèdica, nivells IV i V medicoquirúrgics i traumatològics i l'àrea d'evolució en la qual, durant un temps no superior a 24h, s'avaluarà la resposta al tractament que s'ha instaurat a l'àrea d'atenció inicial. També és la zona on espera que se li realitzin les exploracions complementàries fora de l'Àrea d'Urgències, la valoració per un especialista i/o la disposició d'un llit d'hospitalització al servei corresponent.
 • Planta 3. Hi ha l'àrea d'atenció inicial/evolució: és on es visiten tots els pacients que consulten per dolor toràcic no traumàtic (Unitat de Dolor Toràcic) i els classificats com a nivell II d'urgència medicoquirúrgica, fet que suposa que són pacients potencialment greus. També disposa d'un box de ginecologia, on es presta atenció als pacients víctimes d'agressions sexuals.
 • Planta 4. Disposa d'una àrea d'atenció inicial/evolució cirurgia on s'hi atenen els pacients amb patologia quirúrgica classificats com a nivell III i romanen en evolució mentre sigui necessari, durant un temps no superior a 24h, per tal d'avaluar la resposta al tractament o la realització de les exploracions complementàries que necessiti. Hi ha una àrea d'atenció inicial/evolució en traumatologia, on s'atenen els pacients amb patologia traumatològica classificats amb nivell d'urgència II i III. També compta amb un box d'otorinolaringologia, on s'hi visiten els pacients amb motius de consulta corresponents a aquesta especialitat, i amb una àrea de guixos.
 • Planta 6. Hi ha l'àrea d'atenció inicial/evolució dels pacients amb patologia psiquiàtrica.

A més, l'Àrea d'Urgències manté un estreta col·laboració, a més de participar en activitats de coordinació, amb els diferents dispositius d'atenció urgent de què disposa el territori (SEM, CUAP Manso, Hospital Sagrat Cor), en el si del comitè operatiu d'urgències i emergències (COUiE) de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra (AISBE); així com el Hospital Plató que des de el 31 de desembre del 2020 s'ha integrat a l'activitat de l’Hospital Clinic.

L'Àrea d'Urgències disposa de diversos circuits assistencials principals:

 • Dolor toràcic. És el primer àmbit assistencial estructural d'aquestes característiques al nostre país. Està localitzat a la planta 3 i és el lloc on s'hi visiten tots els pacients que consulten per dolor toràcic no traumàtic. L'objectiu és aconseguir una avaluació clínica i electrocardiogràfica del pacient els primers 10 minuts de la seva arribada a urgències i detectar precoçment els pacients que presenten una síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST.

 • Toxicologia. Els pacients intoxicats, tant per substàncies d'abús com medicamentoses, són valorats directament al nivell II per poder iniciar, com abans millor, les mesures de descontaminació digestiva i detectar complicacions amb risc vital. Som el referent en toxicologia no només per l'àrea sanitària de Barcelona, ​​sinó per a tot Catalunya.

 • Circuit sospita d'agressió sexual. L'Àrea d'Urgències disposa d'un circuit transversal i multidisciplinari que permet l'atenció a les víctimes (majors de 16 anys) d'una agressió sexual.

L'Àrea d'Urgències s'organitza en diferents nivells assistencials en funció del grau d'urgència del motiu de la consulta que condiciona la visita. Aquests nivells assistencials s'estableixen en base a un procés estructurat de triatge, que de forma objectiva permet una gestió del risc clínic per poder manejar adequadament i amb seguretat els fluxos de pacients quan la demanda i les necessitats clíniques superen els recursos.

Els diversos nivells assistencials són els següents:

 • Nivell I. Disposa de 5 boxes d'atenció immediata amb equips per poder-hi realitzar una reanimació inicial i monitorització continuada.
 • Nivell II. Disposa de 17 boxes individuals d'atenció emergent, amb monitoratge continu central i un box individual per a l'atenció de les agressions sexuals i patologia ginecològica.
 • Nivell III. Consta de 8 boxes dobles (capacitat per a 16 pacients) per a l'atenció inicial de pacients mèdics, 13 boxes dobles (capacitat per a 26 pacients) i dos individuals en l'àrea d'observació. 5 boxes dobles (capacitat per a 10 pacients) per a l'atenció dels pacients quirúrgics corresponents a aquest nivell assistencial, 4 boxes dobles (capacitat per a 8 pacients) per a l'atenció dels pacients traumatològics i dos boxes de guixos. També compta amb un box individual per a l'atenció de les urgències otorrinolaringològiques.
 • Nivell IV-V. Disposa de 3 boxes dobles (capacitat per a 6 pacients) i dos individuals.
 • Psiquiatria. Consta de 5 boxes individuals per a l'atenció d'adults i altres 2 individuals per a les urgències infantojuvenils.

Notícies relacionades amb l'institut