Organització - Institut del Càncer i Malalties de la Sang

L’Institut del Càncer i Malalties de la Sang està format per quatre serveis:

 • Oncologia Mèdica

  Està format per un equip de professionals que desenvolupa la seva tasca en els tres nivells fonamentals de l’activitat mèdica: assistència al pacient amb càncer, recerca clínica i traslacional i docència. Els professionals s’organitzen en les següents malalties o tumors sòlids per assegurar una assistència especialitzada i interdisciplinària per a cada pacient amb càncer:

  • Càncer de mama

  • Càncer digestiu

  • Càncer de pell

  • Tumors toràcics

  • Càncer genitourinari

  • Càncer ginecològic

  • Càncer cerebral

  • Càncer de cap i coll

  • Càncer d’origen desconegut

  • Tumors estranys

 • Oncologia Radioteràpica

  El Servei està integrat per especialistes amb experiència i professionalitat acreditades, tant clínica com tecnològica. L’oncologia radioteràpica és una branca de la medicina clínica que utilitza la radiació ionitzant, sola o combinada amb altres modalitats terapèutiques, per al tractament del càncer i altres malalties no neoplàsiques. A l’esfera clínica el camp d’acció de l’especialitat abraça l’estudi i el tractament de pacients oncològics portadors de malalties susceptibles de tractament amb radiació.

 • Hematologia

  L’integra un grup nombrós de professionals que tenen com a objectiu fonamental oferir una atenció mèdica d’excel·lència als pacients amb malalties de la sang (hemopaties) greus, especialment neoplàsiques. El Servei ha assolit una gran experiència en l’abordatge de les malalties següents:

  • Leucèmies Agudes

  • Limfomes

  • Mieloma i Amiloïdosi

  • Neoplàsies Mieloproliferatives

  • Síndromes Linfoproliferatives

  • Síndromes Mielodisplàsiques

  • Trasplantament de Progenitors Hemopoètics

  • Hemoglobinúria Paroxística Nocturna

 • Hemoteràpia i Hemostàsia

  Es responsabilitza de l'afèresi (procés per obtenir cèl·lules mare i progenitors hematopoètics), la teràpia cel·lular i de l'assistència dels pacients amb alteracions de la coagulació de la sang (hemostàsia), i n'inclou el diagnòstic, tractament, pronòstic i seguiment. S’ocupa, també, de l'atenció integral dels pacients amb tractament anticoagulant oral. Amb aquest propòsit, combina l'activitat a urgències, interconsultes hospitalàries, hospital de dia i consultes externes.

L’ICAMS lidera les Unitats de:

L’Institut del Càncer i Malalties de la Sang duu a terme l'activitat als dispositius assistencials següents:

 • Sales d’hospitalització

 • Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia i d’Hemoteràpia i Hemostàsia

 • Unitat d’Atenció Domiciliària

 • Unitat de Suport de Cures Pal·liatives

 • Consultes externes

 • Sala de tractament de radioteràpia

 • Unitat d’Assajos Clínics

Notícies relacionades amb l'institut