Organització - Servei de Cardiologia

El Servei de Cardiologia atén més de 15.000 usuaris a l’any per diagnosticar i tractar malalties del cor. Els professionals del Servei diagnostiquen i tracten tot tipus de malalties del cor i de l’aorta a l’edat adulta. També treballa de manera coordinada amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona per completar l’atenció de pacients pediàtrics amb malalties del cor.

El Servei treballa de manera coordinada amb  professionals d’altres  àmbits assitencials en les Unitats d'Insuficència cardíaca i de:

El Servei te professionals especialistes de referència en el tractament de les pacients amb malaltia coronària crònica i síndromes coronàries agudes com l’angina de pit o l’infart de miocardi; arítmies; malalties de les vàlvules del cor, cardiopaties congènites i familiars així com per al tractament agut i crònic de la insuficiència cardíaca, incloent el trasplantament de cor i els dispositius d'assistència ventricular de curta i llarga durada. 

L’assistència del servei de Cardiologia es realitza en diversos àmbits assistencials:

Secció de Cures Cardíaques Agudes. Disposa de 16 llits, en vuit dels quals s’atenen pacients que requereixen cures intensives, i set destinats a pacients amb cures semiintensives. El llit restant s’utilitza per atendre els pacients amb infart de miocardi amb intervencionisme coronari d’altres centres del territori, dins del programa del Codi Infart de Catalunya. Un cop tractats, aquests pacients tornen al seu centre d’origen per continuar la seva convalescència. En aquesta àrea de Cures Cardíaques Agudes s’atenen pacients amb síndrome coronària aguda, que inclou l’infart de miocardi i l’angina de pit, i pacients amb insuficiència cardíaca greu, així com tots els pacients que consulten Urgències de l’hospital per un problema cardiològic.

  • Unitat d’Insuficiència cardíaca. Té cura dels pacients amb insuficiència cardíaca, especialment aquells en fase avançada i es referent per el maneig de la insuficiència cardíaca crònica dels pacients del AISBE. Cada any es realitzen uns 20 trasplantaments de cor a l’hospital. A més disposa d'una consulta monogràfica de miocardiopaties familiars (miocardiopatia hipertròfica, miocardiopatia dilatada, o miocardiopatia no compactada, entre altres), patologia en la qual es centre de referència nacional (CSUR). 
  • Secció d’Imatge Cardíaca. Disposa de 5 boxes d’ecocardiografia i dos d’ergometria. En col·laboració amb la Secció de Tòrax del Centre de Diagnòstic per la Imatge compta amb un aparell de ressonància magnètica dedicat a la imatge cardiovascular, gràcies al suport de la Fundació Daniel Bravo, i també d’un aparell de Tomografia Computada (TC) multitall. Anualment es realitzen 14.000 ecocardiografies (1.000 transesofàgiques i la resta transtoràciques), 800 ressonàncies cardíaques,  200 tomografies computades coronàries i més de 2.200 ergometries.
  • Secció d’Arrítmies. Disposa de dues sales equipades per realitzar procediments d’ablació de taquicàrdies supraventriculars, ventriculars i fibril·lació auricular per radiofreqüència i per criobablació. També dur a terme implants de marcapassos (bi i tricamerals), desfibril·ladors i dispositius de registre perllongat del ritme cardíac. El Servei és pioner en l’implant de marcapassos sense cables i desfibril·ladors subcutanis. Cada any es realitzen unes 200 ablacions convencionals i 150 de complexes (fibril·lació auricular i taquicàrdia ventricular). S’implanten més de 600 marcapassos i desfibril·ladors cada any. També disposa d’una consulta especialitzada en cardiopaties familiars elèctriques que inclou la Síndrome de Brugada.
  • Secció d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista. Disposa de dues sales equipades per realitzar coronariografies diagnòstiques i intervencionisme coronari. Cada any s'hi fan més de 2.600 cateterismes diagnòstics i 1.300 intervencionismes coronaris amb stents. A més, anualment s’atenen uns 500 pacients sota el programa del Codi Infart de Catalunya. Des de fa 10 anys també es tracten de forma percutània la malaltia congènita i valvular, que inclou l’implant de pròtesis valvulars aòrtiques (TAVI), reparació valvular mitral (clip mitral), tancament de fuites perivalvulars i orelleta, tancament de comunicació interauricular i interventricular i tractament percutani del ductus persistent i de la coartació d’aorta.