Organització

El Servei d'Immunologia participa en les Unitats següents:

L'activitat assistencial del Servei s'estructura en tres seccions que realitzen un total de 180.000 determinacions anuals.

Secció d'Immunologia Clínica. Amb l'objectiu de donar servei integral al diagnòstic de laboratori de malalties inmunomediadas, a la Secció d'Immunologia Clínica es desenvolupa l'activitat en set àmbits especialitzats per donar suport a l'estudi d'aquestes malalties.

 • Autoimmunitat
 • Immunodeficiències
 • Immunoquímica
 • Immunitat Innata
 • Malalties autoinflamatòries
 • Immunoneurologia

Disposar d'àmbits dedicats a les Malalties autoinflamatòries i a la Immunoneurologia converteixen la Secció en l'única d'Espanya que manté una oferta diagnòstica integral d'aquestes malalties i en centre de referència nacional per al diagnòstic.

La Secció incorpora, de forma contínua, noves tècniques diagnòstiques en pràcticament tots els àmbits, des de proves funcionals especialitzades, sistemes múltiplex d'última generació per a diagnòstic i estudis genètics per panells o next generation sequencing (NGS). L'objectiu és oferir suport als especialistes en l'orientació diagnòstica i seguiment de les malalties immunomediades. En aquest sentit, els professionals donen suport a la comunitat mèdica mitjançant la realització de consultes de casos clínics, solució de problemes diagnòstics i interpretació clínica dels resultats de proves, entre d'altres aspectes.

La Secció participa, des de l'any 2012, en la Unitat Funcional d'Immunologia Clínica juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i treballa en projectes comuns de recerca, així com en unitats assistencials de referència per al diagnòstic i seguiment de malalties immunomediades pediàtriques.

Secció d'Immunologia del trasplantament. Constitueix el Laboratori d'Histocompatibilitat (HLA) de Catalunya, que és el centre de referència per als estudis immunològics en  trasplantament d'òrgans de Catalunya. El laboratori és dipositari, manté i gestiona la llista d'espera de tots els receptors renals de Catalunya. Per aquest motiu, s'hi realitza la tipificació HLA de tots els receptors d'òrgans sòlids de Catalunya i la determinació d'anticossos antiHLA d'aquests pacients. L'últim any s'han realitzat 1.221 estudis immunològics en pacients en llista d'espera de trasplantaments d'òrgans i 659 tipificacions HLA de donants.

D'altra banda, el laboratori d'immunologia actua com a centre de guàrdia de trasplantament i realitza la tipificació HLA de tots els donants generats als diferents hospitals de la xarxa catalana, per la que manté un equip de guàrdia permanent les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. En el cas del trasplantament renal, també s'ofereix assistència al nefròleg de guàrdia per a l'assignació del receptor idoni per a cada donant.

A més, realitza el seguiment immunològic posttrasplantament amb monitoratge del rebuig.

També realitza la tipificació HLA d'alta resolució per a diferents equips de trasplantament de progenitors hematopoètics i tot tipus d'estudis d'HLA i malalties. El Laboratori d'Histocompatibilitat de Catalunya està acreditat per l'European Federation of Immunogenetics. Les àrees de la secció d'Immunologia del Trasplantament són les següents:

 • Aloresposta
 • Tipificació HLA Baixa Resolució i associació a Malaltia
 • Tipificació HLA Alta Resolució
 • Guàrdies de trasplantament d'òrgans

A més disposa d'una aliança estratègica amb el Laboratori d'Immunogenètica i Histocompatibilitat del Banc de Sang i Teixits (BST).

Secció de Immunoteràpia. Amb aquesta secció, creada l'any 2016, el Servei d'Immunologia amplia els serveis amb els derivats del camp de la immunoteràpia, les teràpies que tenen una base immunològica. Paral·lelament al desenvolupament dels estudis analítics, que permeten una millor comprensió i maneig de les inmunoteràpies comercials convencionals (sobretot fàrmacs biològics), aquesta secció gestiona les instal·lacions de les teràpies avançades, les denominades sales blanques. L'objectiu és oferir productes terapèutics cel·lulars personalitzats, centrats en la immunoteràpia contra el càncer, però sense perdre de vista altres propostes com la immunoteràpia antiinfecciosa. És l'únic centre a Europa que ha obtingut l'autorització d'exempció hospitalària per a teràpia CART-19.

Hi ha dues grans propostes d'aquesta secció:

 • El monitoratge de les inmunoteràpies pròpies o desenvolupades per tercers. Destaquen els estudis de definició fenotípica de subpoblacions leucocitàries, l'avaluació de perfils de citocines, la quantificació de nivells de fàrmacs biològics immunomoduladors i la seva immunogenicitat ("anticossos antifàrmac") com a principal causa de la pèrdua de funció d'un tractament efectiu prèviament.
 • El desenvolupament de productes terapèutics cel·lulars personalitzats. En aquest grup els tractaments que s'han desenvolupat són els següents:
 • Vacunes amb cèl·lules dendrítiques antitumorals o tolerogèniques
 • Transferència adoptiva de limfòcits T o teràpia TIL en tumors sòlids, que selecciona els limfòcits T antitumorals presents al tumor
 • Limfòcits modificats genèticament. Destaca la teràpia CART (receptors antigènics quimèrics modificats en limfòcits T), en concret CART19 per al tractament de leucèmies i limfomes B CD19 +. La secció treballa en el plantejament d'altres propostes similars.
 • Immunopotenciació antiviral amb limfòcits T específics propis o de donant

La Secció d'Immunoteràpia té una aliança estratègica amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb el qual treballa en una Plataforma conjunta d'immunoteràpia i en la Unitat conjunta i multidisciplinària en oncohematologia, malalties immunomediades i teràpia CART.