Organització

La Direcció infermera està formada per l'equip directiu, el Comitè Tècnic de la Direcció infermera (CTDI), Coordinadores assistencials, gestores de pacients, infermeres clíniques, infermeres de rol avançat i el conjunt de tots els professionals que componen la Direcció.

L'organigrama actual de la Direcció infermera és una estructura que posa en valor la transversalitat entre els diferents instituts, àrees i centres de l'Hospital Clínic. Això permet disposar d'una visió integral i integradora de l'organització i donar resposta a les necessitats dels diferents professionals i de la societat en general. De la mateixa manera aquest organigrama permet mantenir l'apoderament dels Instituts com a àrees líders de coneixement.

La Direcció s'estructura en les següents àrees:

  • Àrea de processos i activitat professional. Juntament amb la Direcció per a les Persones, l'àrea d'activitat professional lidera els processos lligats a carrera professional, selecció, mobilitat, promoció, captació del talent i nous professionals.
  • Àrea de docència i investigació. L'àrea de docència i investigació gestiona les línies de recerca i producció científica, la comissió d'investigació i les jornades de la Direcció Infermera. Així també, coordina les estades clíniques dels alumnes en formació.
  • Àrea d'equips i gestió del coneixement. L'àrea d'equips i gestió del coneixement és responsable dels equips assistencials de la Direcció Infermera, la formació continuada als professionals, el sistema de promoció professional (SPP) de tècnics i auxiliars sanitaris, el programa de protecció al professional (PRO3) i la Direcció de l'Escola de formació professional.
  • Àrea Tècnica. L'Àrea Tècnica dóna suport al disseny, desenvolupament, implementació i seguiment de projectes assistencials transversals de la Direcció Infermera. Orientada a la millora de l'eficiència de processos, circuits clínics i control de resultats.

Altres estructures de la Direcció infermera:


La Direcció Infermera de l'Hospital Clínic participa en diferents comitès i comissions i en el Comitè de Delegats d'infermeria. El Comitè de delegades i delegats d'Infermeria és l'òrgan representatiu dels facultatius diplomats, i / o graus (infermers, llevadores, fisioterapeutes, podòlegs, treballadors socials, educadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, dietistes / nutricionistes, optometristes i altres) de l' Hospital Clínic de Barcelona. Representa i defensa les aspiracions dels diplomats i graus de l'Hospital Clínic transmetent als òrgans pertinents. Així mateix, facilita la difusió de la informació des dels diferents comitès / comissions i òrgans de gestió.

Reconeixements:

El Monitor de Reputació Sanitària de Mercoranking i el Consell General d'Infermeria ha reconegut l'equip d'infermeria del nostre Hospital, per la seva contribució al lideratge reputació assolit per l'Hospital en la sanitat pública en l'any 2018, així com la Direcció d'Infermeria