Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Un cop diagnosticat el càncer un comitè multidisciplinari avalua cada cas de manera individual, juntament amb el pacient, per oferir el tractament amb major possibilitat de curació.

El comitè està format per tots els professionals directament vinculats amb el procés diagnòstic i de tractament de la malaltia, radiòlegs, especialistes en medicina nuclear, patòlegs, oncòlegs radioterapeutes, oncòlegs, cirurgians i els professionals de les especialitats mèdiques relacionades amb cada tumor.

El tipus de tractament s'estableix en funció dels següents factors:

 • Característiques del pacient. Edat, estat funcional del pacient, existència d'altres malalties que dificultin algun tractament.
 • Fase o estadi en què es troba la malaltia (TNM).
 • Tipus de tumor. Característiques anatòmic-patològiques i moleculars.
Tisores i bisturí

És un tractament efectiu i definitiu en tumors sòlids localitzats i pot requerir la integració d'altres tractaments. En alguns tipus de càncer la cirurgia també s'utilitza per reduir la mida del tumor, com a tractament pal·liatiu per alleujar els efectes secundaris causats pel tumor o com cirurgia reconstructiva.

Símbol de radioteràpia

La radioteràpia consisteix en l'ús de radiacions ionitzants d'alta energia que alteren la capacitat de divisió de les cèl·lules canceroses. Pot administrar-se amb intenció radical, complementària a altres tècniques o pal·liativa. 

Bossa per aplicar quimioteràpia intravenosa

El tractament farmacològic s'administra de manera exclusiva o en combinació amb altres tractaments. Els principals tractaments són:

 • Quimioteràpia. Són fàrmacs que tenen la propietat d'interferir en el cicle cel·lular i destruir les cèl·lules canceroses. Pot administrar-se com un únic fàrmac o en combinació amb múltiples fàrmacs. Es pot administrar després d'un tractament principal, normalment la cirurgia (quimioteràpia adjuvant), o abans del tractament principal (neoadjuvant). També pot administrar-se en combinació amb la radioteràpia o amb el tractament pal·liatiu. La via d'administració més freqüent és la intravenosa, sovint mitjançant un catèter per a la seva infusió. Per evitar punxades, pot adherir-se aquest catèter a un petit dispositiu, de plàstic o metall, que es col·loca sota la pell (Port-a-Cath®). Alguns fàrmacs poden administrar-se via oral.
 • Hormonoteràpia. Determinats tipus de tumors, com el càncer de mama o de pròstata, depenen d'hormones per al seu creixement. Quan les cèl·lules tumorals presenten en la seva superfície receptors hormonals, les hormones normals funcionen com estimulants del creixement d'aquests tumors. Els tractaments hormonals modifiquen les hormones per evitar la seva síntesi, alterar els seus efectes sobre determinades cèl·lules o per frenar el creixement de certs tumors.
 • Teràpies biològiques. Es diferencien de la quimioteràpia en què estan dissenyades per bloquejar de forma específica aspectes concrets de la biologia cel·lular o tumoral en lloc de destruir totes aquelles cèl·lules que es reprodueixen de forma ràpida. Alguns exemples són els anticossos monoclonals, que s'uneixen als receptors de membrana i els bloquegen o inactiven del domini intracel·lular del receptor.
 • Immunoteràpia. És un tractament destinat a potenciar, millorar o estimular el sistema immunitari del pacient. A diferència dels altres tractaments disponibles no es dirigeix ​​a destruir les cèl·lules del tumor sinó que és el propi sistema immunitari el que ataca i destrueix el tumor.

La via més habitual d'administració de la quimioteràpia és la intravenosa. Per a aquells pacients que presenten mal accés venós, hi ha uns dispositius que eviten les punxades de manera repetida sense danyar les venes perifèriques. Els més utilitzats són el catèter d'inserció perifèrica (PICC) i el Port-a-Cath®.

Col·locació d'un catèter venós al braç d'un pacient

El PICC és un catèter que s'introdueix a través d'una vena a la part superior del braç. L'extrem del catèter acaba en una vena gran prop del cor. Per a la seva col·locació, es realitza una petita incisió a la pell amb anestèsia local. Un cop introduït el catèter es fixa al braç per evitar que es mogui. Després, es realitza una radiografia per assegurar la seva correcta ubicació. Un cop col·locat, el pacient pot marxar a casa sense cap problema. El catèter va protegit amb un apòsit impermeable, tot i així es recomana no mullar-lo directament ja que pot enlairar-se. Les cures de l'apòsit es realitzen un cop per setmana al centre hospitalari.

Port-A-Cath

El Port-a-Cath® té la forma d'un disc de plàstic i es col·loca per sota de la pell al tòrax o al braç, i connecta amb el torrent sanguini a través d'un catèter. La implantació del Port-a-Cath® implica un breu procediment quirúrgic amb anestèsia local. Una vegada que el Port-a-Cath® i el catèter es troben col·locats de manera correcta i la incisió ha cicatritzat, només es nota una petita prominència sota la pell. No té perquè provocar molèsties, però és recomanable consultar amb l'equip de salut abans de realitzar una activitat que involucri un moviment físic excessiu o repetitiu. Quan no es rep tractament, en no tenir cap agulla col·locada, no es necessita cap cura especial i el pacient es pot rentar i banyar amb normalitat. En el cas de rebre tractament, es cobreix l'agulla amb un apòsit per fixar-la i mantenir neta la zona de punció. L’apòsit s'ha de mantenir net i sec. La zona de la injecció ha de ser examinada de manera regular. Si es mou, s'infla o apareix envermelliment o hematoma, s'ha de comentar amb l'equip de salut.

Pacient amb una via venosa rebent un trasplantament de medul·la

Avui dia el denominat trasplantament de progenitors hematopoètics és un procediment que consisteix a substituir les cèl·lules mare de la medul·la òssia malalta per les sanes d'un donant. El donant pot ser el mateix pacient (trasplantament autòleg o autogènic) o una altra persona (trasplantament al·logènic).

 • Hipertèrmia. S'usa la calor per danyar i eliminar les cèl·lules cancerígenes sense danyar les cèl·lules normals. La calor s'aplica a través d'una màquina fora del cos o a través d'una agulla o una sonda que es col·loca en el tumor.
 • Teràpia làser. Consisteix a utilitzar un feix de llum molt estret i enfocat per destruir les cèl·lules cancerígenes. S'aplica a través d'un tub prim i il·luminat que es col·loca dins del cos, o bé directament sobre la pell. La teràpia làser s'utilitza per: destruir tumors i tumors precancerígens, reduir tumors, ajudar a tractar símptomes com els sagnats o per, després d'una cirurgia, segellar terminacions nervioses per reduir el dolor o segellar els vasos limfàtics i evitar que les cèl·lules del tumor es propaguin.
 • Teràpia fotodinàmica. En aquest tipus de teràpia, el pacient rep una injecció d'un medicament que és sensible a un tipus especial de llum. El medicament està en les cèl·lules cancerígenes més temps del que roman en les cèl·lules sanes. Posteriorment, es dirigeix ​​la llum d'un làser o una altra font a les cèl·lules cancerígenes. La llum converteix el medicament en una substància que elimina cèl·lules cancerígenes.
 • Crioteràpia. Aquest tipus de teràpia utilitza un gas extremadament fred per congelar i eliminar les cèl·lules cancerígenes. En ocasions, s'utilitza per tractar les cèl·lules que poden convertir-se en càncer (precanceroses) a la pell o el coll uterí, per exemple. També es pot utilitzar un instrument especial per aplicar la crioteràpia a tumors dins del cos, com tumors al fetge o la pròstata.

Un assaig clínic és una investigació mèdica realitzada a persones que participen, de manera voluntària,  per ajudar a descobrir millors formes de tractar, prevenir, diagnosticar i entendre malalties, com el càncer. Els assaigs clínics poden ser per testar la seguretat i l'eficàcia de nous medicaments o per comparar tractaments ja existents i determinar quin és més beneficiós.

En molts assaigs clínics es compara el nou tractament amb el millor tractament disponible (el que es dona habitualment es coneix com a grup control). Si fins al moment no existeix tractament eficaç, es pot comparar amb placebo, és a dir, un preparat amb aparença de medicament, però sense cap activitat. Perquè els resultats siguin fiables, els pacients poden ser assignats a l'atzar a un dels grups de tractament (aleatorització) i ni el pacient ni el metge saben si es tracta d'un tipus de tractament o de l'altre (llevat que sigui necessari).

Abans de realitzar assajos amb persones, es realitzen estudis de seguretat i eficàcia amb animals d'experimentació i, si es considera una teràpia prometedora i segura, la investigació continua i es procedeix a realitzar l'estudi amb persones, però sempre prenent totes les precaucions possibles.

Tots els assaigs clínics estan regits per un protocol on es descriu el pla que segueix l’estudi, és a dir, com es fa i per què és necessari el seu desenvolupament, quins criteris segueix per incloure als participants, a quines s'exclou per no perjudicar-los, etcètera.

Aquest protocol ha de ser revisat i aprovat per un grup d'experts de l'hospital i per les autoritats sanitàries, abans de posar-se en marxa, per protegir els drets de les persones que participen a l'assaig.

A Espanya no està permès el registre o comercialització d'un nou medicament sense estudis clínics previs que demostrin la seva eficàcia i seguretat en unes condicions determinades. Per això, la investigació clínica és necessària i desitjable.

La importància dels assajos clínics en l'avanç de la medicina és indiscutible. Sense la seva realització, i sense les persones que de forma desinteressada hi participen, no es poden trobar tractaments efectius per a les malalties.

Els tractaments poden ocasionar efectes secundaris en funció de la localització del tumor, del tipus de tractament administrat i de la sensibilitat de cada persona. La majoria dels efectes secundaris tardans, tant de la quimioteràpia com de la radioteràpia, desapareixen després del tractament. Però alguns continuen, tornen o es desenvolupen més tard. Aquests efectes tardans poden incloure el desenvolupament d'un segon càncer. No obstant això, el risc de tenir un segon càncer a causa de la quimioteràpia o la radioteràpia és baix. Aquest risc és menor que el benefici de tractar el càncer.

Alguns pacients amb càncer acostumen a recórrer a tractaments que no es consideren dins de la pràctica clínica convencional, ja sigui com a complement de les prescripcions realitzades pels metges (medicina complementària) o com a substitució (medicina alternativa). Les causes per recórrer a aquests tractaments són múltiples: símptomes parcialment controlats, resposta del pacient a la progressió de la malaltia, ansietat, entre d'altres.

La manca d'evidències al voltant d'aquests tractaments fa impossible definir les possibles indicacions. Alguns criteris útils per als pacients que decideixen utilitzar-los són els següents:

 • El punt clau en prendre decisions és la seguretat. Natural no vol dir exempte de riscos.
 • No s'ha de confondre benestar amb eficàcia del tractament. Hi ha procediments o situacions que produeixen benestar al pacient, sense interferir amb el tractament. La sensació de benestar és molt subjectiva, de manera que és difícil extrapolar els possibles beneficis a altres pacients.
 • La conversa amb els professionals és imperativa. Els metges que prescriuen els tractaments oncològics han de conèixer amb precisió altres fàrmacs o productes naturals que pren el pacient.
 • Els tractaments herbals (fitoteràpia) poden tenir interaccions farmacològiques amb els tractaments convencionals.
 • La major part dels sistemes sanitaris públics no financen els tractaments complementaris (o alternatius) donada la manca d'evidències sòlides sobre la seva efectivitat. Recórrer a teràpies complementàries (o alternatives) pot representar un cost significatiu per al pacient.
 • La fiabilitat de les fonts d'informació és molt important. Alguns criteris a tenir en compte són els següents:
  • Qui genera la informació? Fonts governamentals o institucions docents (.gov, .edu)
  • Qui promou els estudis i com es financen?
  • Com es fa la difusió dels resultats? Publicacions amb peer-review.
  • La data en què s'ha generat la informació és un aspecte molt important atès que els canvis i les innovacions en el camp de l'oncologia són molt ràpids.
 • A les xarxes socials es difon molta informació sobre beneficis de certs tractaments. En aquests casos la fiabilitat és més difícil d'avaluar. Cal tenir en compte, com a principi general, que els beneficis en una persona concreta no es poden extrapolar de manera automàtica a una altra.
Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Albert Tuca Rodríguez
Aleix Prat Aparicio
Francesc Balaguer Prunes
Meritxell Mollà Armandà
Montserrat Valverde Bosch
Vanessa Vilas
Álvaro Urbano Ispizua

Publicat: 12 novembre de 2018
Actualitzat: 20 novembre de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.